Agenda21 – ukryty plan depopulacji globu. Watykan zamieszany po uszy.

Niewiele jest materiałów po polsku na temat największej operacji ludobójczej w historii – tzw. Agendy21. Realizowana jest na każdym kroku, widzimy jej przejawy, nie zdając sobie sprawy, że jest to systematycznie realizowany plan depopulacji – likwidacji większości ludności globu, zaplanowany przez Światowy Rząd Cieni, satanistycznych żydów, tych samych którzy opracowali Protokoły Mędrców Syjonu.
W skład tego „Sanhedrynu śmierci” wchodzi tzw. Komitet 300 z rodziną bankierską Rotszyldów na czele. Ale także Watykan z papieżami, którzy tak naprawdę są marionetkami żydowskich – satanistycznych zwierzchników.
Przedstawiam nieco poprawione przeze mnie jeśli chodzi o stylistykę opracowanie na temat Agendy21 Jana Wolnego z USA.

AGENDA21

Agenda_21Nie sądzę, że my jako ludzie, a nawet jako Chrześcijanie zdajemy sobie sprawę z powagi sytuacji w jakiej się znajdujemy. To, na co chcę zwrócić wszystkich uwagę, jest tzw. „Agenda 21”.
Inna częsta nazwa tego samego program brzmi: „Zrównoważony Rozwój”. Co to jest? O co tu chodzi? Kiedy słyszymy te terminy powinniśmy w nadzwyczajny sposób być pobudzonymi do szczególnego zwrócenia uwagi na treść tego tematu oraz rygorystycznego przeciwstawienia się wszystkiemu, co jest z tym powiązane.

Innymi słowy, jest to plan zainicjowany poprzez organizację Narodów Zjednoczonych w celu zniewolenia, a nawet w dużym stopniu wyniszczenia populacji świata. Treść planu stworzony z rozkazów Rothschilda i Rockefellera został przedłożony przed obrady przedstawicieli narodów na posiedzeniu „Szczytu Ziemi” ONZ-u w Rio de Janeiro w 1992 roku. Oczywiście dobrze zareklamowany został prawie jednomyślnie zatwierdzony. Problem jednak jest w tym, że większość członków nie zdawała sobie sprawy z tego co zatwierdzają.

Tom DeWeese z Centrum Amerykańskiej Policy ułożył jednostronicową informację co do najważniejszych aspektów tej Agendy. Chociaż te wyszczególnione nazwy odnoszą się głównie do anglojęzycznego świata tak jak Stanów Zjednoczonych, jednak te same koncepcje, często pod innymi nazwami, znajdują się w innych językach zależnie od kraju w jakim są one wprowadzane. Oto one:

Co to jest “Zrównoważony Rozwój”?

Według autorów, celem zrównoważonego rozwoju jest zintegrowanie (połączenie) taktyk: ekonomicznej, socjalnej i ochrony środowiska w celu osiągnięcia redukcji konsumpcji, równości socjalnej, oraz zachowania i odrestaurowania biologicznej różnorodności (odnośnie świat zwierząt). Zwolennicy zrównoważonego rozwoju twierdzą, że każda socjalna decyzja powinna być oparta na skutkach naturalnego środowiska, koncentrując się na trzech komponentach: globalnym użytku ziemi, globalnej edukacji, oraz globalnej kontroli i redukcji populacji.

Socjalna Równość (Socjalna niesprawiedliwość)

Socjalna sprawiedliwość jest określona jako prawo i równa szansa wszystkich ludzi do równego korzystania z dostarczanych nam przez społeczeństwo i środowisko bogactw.

Redystrybucja bogactwa: Prywatna własność jest socjalną niesprawiedliwością z tego powodu, że nie każdy potrafi z niej zbudować bogactwo. Narodowa suwerenność jest socjalną niesprawiedliwością. Uniwersalna opieka zdrowotna jest socjalną niesprawiedliwością. To wszystko jest częścią linii kursu Agendy 21.

Ekonomiczny Dobrobyt

Publiczno Prywatne Partnerstwa (PPP). Specjalne stosunki pomiędzy rządem i pewnymi, wybranymi korporacjami otrzymującymi podatkowe ulgi, dotacje i rządowe sankcje przywłaszczania prywatnej własności w celu implementacji zrównoważonego kursu. Przez rząd usankcjonowane monopole. (Jak widzimy jest to jedno z głównych podstaw faszyzmu: partnerstwo prywatnych firm z rządem.)

Lokalne Polisy Zrównoważonego Rozwoju

Sprytny Wzrost, Projekt Terenów dla Dzikich Zwierząt, Prężne Miasta, Rejonowe Projekty-Wizje, STAR Zrównoważonych Lokalnych Środowisk (system oceniania w odniesieniu do zarządzania np. nad energią lub edukacją i znaczy: Sustainable – Zrównoważalne, Teachable – Nauczalne, Adaptable – Przystosowywalne & Repeatable – Powtarzalne), Zielone (związane z Ochroną Środowiska) Miejsca Pracy, „Zielone” Przepisy Budowania Obiektów, Robienie wszystkiego na „Zielono”, Alternatywna Energia (głównie słoneczna lub wiatrowa), Lokalne Wizualizowanie, Liderzy do poprowadzenia ludzi w kierunku „wspólnych” celów, Historyczna Ochrona, zachęcanie do Prawa Konserwacji własnej ziemi, gdzie ograniczy się użytkowanie tej ziemi włącznie z gospodarką rolną lub budowaniem, Prawa do Budowy lub rozbudowy tylko w zgodzie z „zielonymi” przepisami, zrównoważone uprawianie roli, wszechstronne planowanie biorące pod uwagę wiele aspektów zrównoważonego rozwoju, zarządzanie wzrostu (liczebnego, materialnego) lokalnego środowiska, konsensus czy inaczej „rządzenie” przez podporządkowanie dla większości.

Kto za tym wszystkim się kryje?

ICLEI – Lokalne rządy dla Zrównoważonego Rozwoju (pełna nazwa: International – Międzynarodowa Council – Rada for – dla Local – Miejscowych Environmental Initiatives – Inicjatyw Ochrony Środowiska). Lokalne środowisko płaci składki dla ICLEI w celu udostępnienia dla lokalnej społeczności planów, programów komputerowych, szkolenia, itp. Dodatkowe grupy włączają American Planning Council (Amerykański Zarząd Planowania), The Renaissance Planning Group (Grupa Renesansowego Planowania), International City/County Managment Group (Międzynarodowe Miasto/Grupa Zarządzania Województwem) wspomagana przez US Mayors Conference (Konferencja Burmistrzów Miast Stanów Zjednoczonych), National Governors Association (Narodowy Związek Gubernatorów), National League of Cities (Narodowa Liga Miast), National Association of County Administrators (Narodowy Związek Administratorów Województw) i wiele więcej prywatnych organizacji i oficjalnych agencji rządowych. Fundacje i rządowe dotacje są mechanizmem całego procesu.

Gdzie to ma swoje początki?

Termin Zrównoważony Rozwój po raz pierwszy był zaprezentowany na stronach raportu z 1987 roku (Our Common Future = Nasza Wspólna Przyszłość) przez Światową Komisję ONZ-u o Naturalnym Środowisku i Rozwoju, którego autorką była Gro Harlem Brundtland, wice prezydent Światowej Partii Socjalistycznej. Termin po raz pierwszy został zaoferowany jako oficjalna polityka ONZ-u w 1992 roku, w dokumencie pod tytułem: „Agenda 21 Zrównoważonego Rozwoju Narodów Zjedonoczonych” (UN Sustainable Development Agenda 21), wydana w czasie „Szczytu Ziemi Narodów Zjednoczonych” i dzisiaj jest krótko określana jako Agenda 21.

Jaką Kompetencję Władzy daje Agenda 21?

W czasie ceremonii Szczytu Ziemi, Agenda 21 została podpisana przez więcej niż 178 narodów które zaadoptowały ją jako oficjalny kurs swej polityki. Bez wymaganej, przez Konstytucję USA, zgody, Amerykański Prezydent George H.W. Bush podpisał dokument w imieniu Stanów Zjednoczonych. Każdy naród, podpisując, ślubował adoptowanie celów Agendy 21. W 1995 roku Prezydent Bill Clinton, w zgodzie z Agendą 21, podpisał Prezydencki Rozkaz numer 12852 w celu stworzenia Prezydenckiej Rady na Zrównoważony Rozwój w celu „zharmonizowania” amerykańskiej polisy ochrony środowiska z dyrektywami ONZ-u tak jak to jest wyszczególnione w Agendzie 21. Ten Prezydencki Rozkaz pokierował wszystkie agencje Federalnego Rządu w kierunku działań ze Stanami i lokalnymi rządami we wspólnym wysiłku „re-inwencji” rządu (wymyślenie nowych sposobów na zmianę struktury rządzenia) używając wyszczególnione wskazówki Agendy 21. Jako rezultat, w asystencji takich grup jak ICLEI (definicja powyżej), Zrównoważony Rozwój obecnie ujawnia się jako rządowe wytyczne dla każdego miasta, województwa i Stanu.

Oświecające Cytaty Planujących Agendę 21

„Agenda 21 proponuje zestaw działań których zamierzenia będą uprawomocnione w KAŻDEJ osobie na Ziemi… wzywa ona do specyficznych zmian w działaniach wszystkich ludzi… Efektywna egzekucja Agendy 21 będzie WYMAGAĆ głębokiej reorientacji WSZYSTKICH ludzi, jak nic cokolwiek świat kiedykolwiek doświadczył…” Agenda 21: The Earth Summit Strategy to Save Our Planet (Earthpress, 1993) Agenda 21: Strategia Szczytu Ziemi dla Uratowania Naszej Planety.

„Realności życia na naszej planecie dyktują, że ciągły ekonomiczny rozwój, tak jakim go znamy, nie potrafi być podtrzymany… dlatego Zrównoważony Rozwój, jest programem akcji dla lokalnej i globalnej ekonomicznej reformy – program, który ciągle jeszcze musi być zdefiniowany.” The Local Agenda 21 Planning Guide, opublikowany przez ICLEI, 1996

“Nikt w pełni nie rozumie jak, lub o ile, jeżeli, zrównoważony rozwój może być osiągnięty; jakkolwiek, jest tam wzrastający konsensus, że musi to być osiągnięte na lokalnym poziomie, jeżeli kiedykolwiek będzie to osiągnięte w globalnej skali.” The Local Agenda 21 Planning Guide, opublikowany przez ICLEI, 1996

Agenda 21 i Prywatna Własność

„Ziemia… nie może być traktowana jako zwykły majątek, kontrolowana przez indywidualnych ludzi i poddana naciskom i niewydajnościom rynku. Prywatne posiadanie ziemi jest także zasadniczym instrumentem akumulacji i koncentracji bogactwa; z tego też powodu przyczynia się do socjalnej niesprawiedliwości.” Ze sprawozdania 1-ej Konferencji Środowiska ONZ-u, 1976

„Decyzje odnoszące się użytku prywatnej ziemi często są powodowane przez silne ekonomiczne motywacje, których wynikiem jest szereg ekologicznych i estetycznych konsekwencji… Kluczem do przezwyciężenia tego jest użycie publicznej dyplomacji…”  Sprawozdanie z Prezydenckiej Rady na Zrównoważony Rozwój, str. 112

„Obecny styl życia i wzorce konsumpcji zamożnej średniej klasy – włączające wysokie spożycie mięsa, używanie paliw z pozostałości szczątków biologicznych, domowe przyrządy używające energię, urządzenia klimatyzacyjne używane w domu i w pracy, i miejsca zamieszkań na przedmieściach są nie do utrzymania.” Maurice Strong, Sekretarz Generalny Szczytu Ziemskiego ONZ-u, 1992

Przedefiniowanie Rządu

„Potrzebujemy nowy wspólny proces decyzji, który przyprowadzi do lepszych decyzji, szybszej zmiany, i bardziej sensownego używania ludzkich, naturalnych i finansowych bogactw w osiągnięciu naszych celów.” Sprawozdanie z Prezydenckiej Rady na Zrównoważony Rozwój

„Indywidualne prawa będą musiały być zaniechane by powrócić do kolektywizmu.” Harvey Ruvin, Wice Przewodniczący, ICLEI, Projekt Terenów oddanych pod Dzikie Zwierzęta.

„Musimy uczynić to miejsce niebezpiecznym i niemożliwym do zamieszkania miejscem dla kapitalistów [średniej klasy indywidualistów] i ich projektów – musimy odzyskać [kto kiedyś w swych roszczeniach posiadał całą ziemię i któremu się należy ona z powrotem?*] drogi, i ziemie użytkowe, powstrzymać budowę wodnych zapór, rozwalić istniejące zapory, uwolnić skute rzeki i powrócić do pustkowia miliony z dziesiątek milionów akrów czy obecnie już zagospodarowaną ziemię.”
Dave Foreman, Earth First (Najpierw Ziemia)

Co jest niemożliwe do „zrównoważenia”?

Zjazdy narciarskie, pastwiska dla zwierząt, uprawianie ziemi, budowanie ogrodzeń, przemysł, domy jednorodzinne, wykańczane powierzchnie [np. betonem, brukiem, kostką] i asfaltowane drogi, działalność wycinania lasów, zapory i baseny pitnej wody, konstrukcja linii elektrycznych, i ekonomiczne systemy, które upadną aby umieścić właściwą wartość na środowisko.” UN’s Biodiversity Assesment Report (ONZ-u Sprawozdanie Ewaluacji Biologicznej Różnorodności w odniesieniu do dzikich zwierząt).

Ukrywanie przed ludźmi korzeni Agendy 21 ONZ-u

„Branie udziału w popieranym przez ONZ procesowi planowania, bardzo prawdopodobnie w naszym społeczeństwie zwróci uwagę wielu grup demaskujących konspirację oraz osób indywidualnych… Ten segment naszego społeczeństwa, który obawia się „światowego rządu” i inwazji Stanów Zjednoczonych przez ONZ, przez które nasza indywidualna wolność zostałaby obdarta, działał by agresywnie aby wyeliminować jakiegokolwiek wybranego przedstawiciela, który przyłączyłby się do „konspiracji” przez podjęcie odpowiedzialności LA21 (Lokalnej Agendy 21). Dlatego nazywamy nasz proces czymś innym, tak jak wszechstronnym planowaniem, zarządem wzrostu lub sprytnym wzrostem.”
J. Gary Lawrence, doradca do Prezydenta Clintona Rady na Zrównoważony Wzrost

I tak widzimy jak pod nazwą Agendy 21 kryje się totalitarny System na wzór komunizmu lub faszyzmu, gdzie obydwie cechy tych dwóch systemów są ze sobą ściśle związane i nawet je przerastają posiadając w swym planie planowane pod wieloma postaciami ludobójstwo. Konstytucja Stanów Zjednoczonych jest unikalnym dokumentem gwarantującym republikański system władzy w tym kraju. Polega ona na fundamentalnym prawie nietykalności prywatnej własności darowanej nam przez samego Stwórcę. Ci, którzy chcą ten fundament zniszczyć, w rzeczywistości żyją w demonicznej iluzji, która poprowadzi samych twórców tego zniszczenia, przy okazji, do ich własnej zagłady.

Światowej sławy austriacki ekonomista i w tej dziedzinie odbiorca Nagrody Nobla, Friedrich A. Hayek napisał: „Indywidualizm, w kontraście z socjalizmem i wszystkimi innymi formami totalitaryzmu, jest oparty na szacunku do Chrześcijaństwa, dla indywidualnej jednostki i wierze, że jest pożądanym aby ludzie byli wolnymi w rozwijaniu ich własnych, indywidualnych talentów i słabości. Ta filozofia, najpierw, w pełni, rozwinęła się w czasie Renesansu, rosła, i rozkrzewiła się w to, co my znamy jako Zachodnia Cywilizacja. Ogólny kierunek socjalnego rozwoju był jednym, który uwolnił indywidualną jednostkę od więzi, które ograniczały jego w feudalnym społeczeństwie.” (Przy okazji należy zwrócić uwagę, że twórcą feudalizmu był Rzymskokatolicki kościół.)

Hayek, który spędził drugą część swego życia w Stanach Zjednoczonych również pisze:

„…Przekonałem się całkowicie, że niektóre z sił, które zniszczyły wolność w Niemczech, są także w działaniu tutaj. Wielki ogrom okropności popełnionych przez Narodowych Socjalistów wzmocnił zapewnienie, że system totalitarny nie może mieć tu miejsca. Ale pozwólmy sobie przypomnieć, że 15 lat przed II Wojną Światową, możliwość zaistnienia takiej rzeczy w Niemczech wyglądałby absurdalnie nie tylko dla dziewięciu dziesiątych samych Niemców, ale także dla najbardziej wrogich zagranicznych obserwatorów… Charakter niebezpieczeństwa… [jest] nawet mniej zrozumiany tutaj, niż to było w Niemczech. Najwyższą tragedią jest to, że wciąż nie zwraca się uwagi na to, że w Niemczech głównie ludzie dobrej woli, poprzez ustawy socjalne, przygotowali drogę dla znienawidzonych przez nich sił, które ostatecznie zajęły wszystkie kluczowe pozycje. Niewielu rozpoznaje, że wzrost faszyzmu i nazizmu nie był reakcją przeciwko socjalistycznym trendom poprzedzającego okresu, lecz  wynikiem tych tendencji… Wielu socjalistów posiada tragiczną iluzję, że przez pozbawienie prywatnych osób ich władzy (wpływów) , które posiadają w ich indywidualistycznym systemie, i przeniesienie tej władzy do społeczeństwa [kolektywizmu], wygaszą tę władzę…

…system oparty na konkurencji jest jedynym systemem, który może zminimalizować władzę człowieka nad człowiekiem… Nasze pokolenie zapomniało, że system prywatnej własności jest największą gwarancją wolności… Prawdą jest, że w kraju, gdzie jedynym pracodawcą jest państwo, opozycja wobec niego jest równoważna śmierci przez zagłodzenie…
To nie byli faszyści, ale socjaliści, którzy zaczęli zbierać dzieci w najmłodszym wieku do politycznych organizacji aby pokierować ich myśleniem… W czasie, gdy Hitler przyszedł do władzy, liberalizmu nie było
w Niemczech. I tym, który go zabił był socjalizm.”
Droga do Pańszczyzny, Friedrich A. Hayek

Dzisiaj wszystkie cechy przedwojennych Niemiec możemy zaobserwować praktycznie we wszystkich krajach świata. W Europie rodzice chcący uchronić swe dzieci od tego samego wpływu indoktrynacji publicznych szkół poprzez domowe nauczanie (które ciągle jest legalne w USA) są karani więzieniem i utratą dzieci, tak że nawet są zmuszeni uciekać do innych krajów. ONZ również, przez wprowadzenie prawa międzynarodowego chce zabrać prawa rodzicielskie tym między innymi rodzicom, którzy chcą uczyć dzieci w domu oraz chowają je zgodnie z chrześcijańskimi zasadami.

Gary H. Kah, były rządowy agent, pisze o głębokim zaangażowaniu Watykanu w tworzenie Światowego Rządu i Religii. W swej książce „Nowa Światowa Religia” znajdują się jego słowa:

„Jednym ze sposobów w jaki Watykan pomaga ONZ-owi, jest szkolenie jego przyszłych dyplomatów. Przez międzynarodowy program dyplomacji w Seton Hall Uniwersytet, Watykan w sposób niezwykły współpracuje z ONZ. Seton Hall współpracuje z ONZ w USA edukując przyszłych globalnych liderów dla działań wewnątrz systemu ONZ. Jako jeden z największych katolickich uniwersytetów w USA, Seton Hall jest jedyną instytucją tego rodzaju posiadającą ten specjalny status. To bliskie partnerstwo dalej sugeruje, że ONZ służy jako polityczny instrument Watykanu.” Str. 239

Drodzy czytelnicy, czas spojrzeć prawdzie w oczy. Chrystus powiedział, że poznamy prawdę i prawda nas wyswobodzi (Jan 8:32). Oczywiście, prawdziwe poznanie prawdy znajduje się w samym Chrystusie, który wcześniej nas ostrzegał, że ten świat znajduje się w rękach księcia tego świata – szatana (Jana 14:30). Z jednej strony powinniśmy nie być pasywni i wdziewając pancerz wiary i miecz Słowa Bożego toczyć walkę ze Złym, którego musimy ciągle ujawniać wyrywając ofiary z jego pazurów (Efezjan 6:12n). Również jest to czas by uporządkować nasze duchowe życie, ponieważ świat, w którym żyjemy nie gwarantuje nam nic dobrego. Jezus powiedział, że będą mówić pokój i bezpieczeństwo, a przyjdzie na nich nagła zagłada. Ale prawdziwym zabezpieczeniem jest Jezus, tym, którzy powierzyli mu swoje życie.

Jan Wolny

Za: http://znakiczasu.net/pages/Agenda_21-1

196 komentarzy Agenda21 – ukryty plan depopulacji globu. Watykan zamieszany po uszy.

 • Adan

  Depopulacja a ludobójstwo. Wywoływane sztucznie epidemie, pandemie i tzw. procedury medyczne to metody na zmniejszenie stanu populacji na naszej planecie. Jakimi metodami można temu przeciwdziałać ? o tym: http://www.medycynaludowa.com/pl/publikacje/doklad.html

  • Adan

   A tut. „geopolityka” NWO.
   file:///C:/Users/HP/Desktop/PRZEMILCZANE%20FAKTY%20-%20NIEMIECKI%20DZIENNIKARZ,%20EL%C5%BBBIETA%20II,%20TIMMERMANNS,%20AMERYKANIE%20W%20POLSCE%20-%20YouTube.html

 • Henrico

  Sory, pytania z innej beczki. Chyba znowu przeskoczyłem do innej rzeczywistości . Ostatnio ku mojemu zdziwieniu zobaczyłem w telewizji żyjącego Księcia Filipa , co dziwnego w mojej pamięci było że królowa elżbieta od dawna nie miała męża i żyła samotnie, więc byłem tym bardziej w szoku że Książe Filip żyje. Może któryś z forumowiczów ma podobnie ? ? ?

 • greg2014

  Prawa wymierzone przeciwko gojom – Izrael Shahak
  10/06/2010

  Fragmenty „Żydowskich dziejów i religii” Izraela Szahaka

  https://palestyna.wordpress.com/2010/06/10/prawa-wymierzone-przeciwko-gojom-izrael-shahak/

 • Ryszard Ochódzki

  PREHISTORYCZNY KOD BIOLOGICZNY – EFEKT EBNER’A

  https://youtu.be/J3p3P_ThuLA?list=TLGGDVTUwCx-oc0wODA1MjAxNw

 • sprawdzam

  POLECAM!!!!!!!!!!!
  https://www.youtube.com/watch?v=TpFKFZAKynI
  Mega Mocne wystąpienie Jerzego Zięby w Sejmie (21.04.2017)
  ArtiqbForever2
  17 014
  189 586 wyświetleń
  Opublikowany 21 kwi 2017

 • ki

  Dla osób śledzących sesje Calogera Grifasi,
  1551-PL Mariusz, Przez 8 miesięcy, słyszał głosy w głowie.
  https://www.youtube.com/watch?v=b6wiQo29fSg

 • Ania

  http://WWW.GLOBALINCIDENTMAP.COM

  Type: EarthQuake
  7 hours ago
  Magnitude: 6.77
  DateTime: 2017-05-08 05:22:00
  Region: 2017-05-08T17:48:20.550Z
  Depth: -111.005167
  Source: USGS Feed

  A tu jeszcze dziwniejsze coś.
  Półwysep Arabski czy koło zatoki Adeńskiej

  • Majestic

   tam gdzieś Somalia Etiopia ? jest urwisko tektoniczne , jak na półwyspie arabskim potrzepie to możną oczekiwać w Italii narazie to tylko przez Italie ciśnie , ale w przyszłości moze to skutkować zamykaniem Gibraltaru następne odprężenie to Polskie wybrzeże na Bałtyku Skandynawia dość intensywnie eis unosi .

   • Ania

    Dziwnie jakoś podali.
    Nie ma głebokości.
    A może to jakieś duże wybuchy ?
    Tylko czego?

   • ciekawe

    Może to zabrzmi dziwnie bodaj ze trzy lata temu było trzęsienie ziemi blisko New Yorku , po tym trzęsieniu na kilku portalach ezoterycznych pojawiły się informacje ,że były to ataki na podziemne bazy obcych lub rządu NWO i Kobra tez coś wspominał o tym .

    • greg2014

     Ta kobra to wszystkowiedząca jest.
     Normalnie omni-bus.

    • Ania

     Greg;
     Ze dwa lata temu na Zatoce Gwinejskiej było trzęsienie ziemi o magnitudzie 12.
     Ale tylko stało ogromne, czerwone kółko z godzinę i je usunęli.

     Ja to w ogóle myślałam, że skala Richtera jest do 10. Ale ktoś mnie pouczył,że jest otwarta, nie ma górnej granicy.

     Też dyskutowane było co to może być, ale o ile pamiętam, do żadnych wniosków ne doszliśmy.

 • Ania

  Zadziwiające miejsce na tak duże trzęsienie.

  http://WWW.GLOBALINCIDENTMAP.COM

  Type: EarthQuake
  57 minutes ago
  Magnitude: 6.6
  DateTime: 2017-05-08 12:00:49
  Region: Andreanof Islands, Aleutian Is..
  Depth: 14
  Source: GeoScience Australia

 • ciekawe

  Polskie sądy umoczone w handel dziećmi? Europejskie prawo góruje nad Polskim? Niebywałe!
  https://www.youtube.com/watch?v=n8YJoqU3r38
  dr Kękuś ma racje sędziowie to bandyci.

 • czaro

  1.

  Tak jak obiecałem link do programu Skandaliści, jeśli ktoś nie widział :

  http://www.polsatnews.pl/wideo-program/skandalisci-jerzy-zieba_6399370/

  A tutaj link do moich komentarzy :

  https://www.youtube.com/watch?v=JlkVysO5h3w

  Link do właściciela Polsatu i Zarządu

  https://www.youtube.com/watch?v=zemCkuy_F08

  2.

  PRAWDA dotycząca dra Andrew Wakefielda :

  https://www.youtube.com/watch?v=OcLr8uj1cNc

  NIGDZIE NIEPUBLIKOWANY wyrok, brytyjskiego Sądu Najwyższego,
  który, w całości odrzucił argumenty PRZECIW drowi Wakefieldowi,
  na podstawie sprawy wytoczonej przez profesora Johna Walker-Smith.
  Zarzuty były takie same.

  https://jerzyzieba.com/wakefield/

  3.

  Mój wpis na Facebooku

  Zgodnie z zapowiedzią tutaj :

  http://www.tvn7.pl/program-tv,10.html?timezone=TVN+7

  15 maja 2017, wtorek, o godz 21:55 nastąpi, (albo i nie nastąpi) emisja filmu VAXXED czyli…
  Zaszczepienie w reżyserii doktora Andrew Wakefielda. (Co kilka godzin zmieniają datę
  raz 15 tego, następnie 16, teraz ponownie 15 tego)

  Oczywiście TVN7 NIE ZAPOZNAŁ się z WSZYSTKIMI faktami i w opisie
  filmu podają :

  „…Reżyserem dokumentu jest Dr Andrew Wakefield, który w 1998 roku
  opublikował raport na temat szczepionki MMR, dopatrując się w niej powodów
  rozwoju choroby autystycznej u zaszczepionych:

  To jest oczywiste KŁAMSTWO !!! Działając na podstawie formalnego upoważnienia
  jakie otrzymałem od dra Wakefielda odpowiednie pismo już poszło do Zarządu TVN.

  „…W 2010 roku brytyjska Generalna Komisja Medyczna zarzuciła dr Wakefieldowi
  nieuczciwy sposób przeprowadzenia badań…”

  Jasne… tylko jakoś nie napisano, że brytyjski Sąd Najwyższy, zarzuty postawione
  przez Generalną Komisję Medyczną ODDALIŁ W CAŁOŚCI !!!

  Przy okazji, prowadzący tę sprawę sędzia Mitting wykazał rażącą NIEKOMPETENCJĘ
  Generalnej Komisji Medycznej, zrobił z ich nieuków i nieudaczników, którzy
  nie mieli pojęcia co robią.

  NIE WIERZCIE w to, co jest w tym opisie. TVN7 KŁAMIE lub nie pisze CAŁEJ
  prawdy, a wystarczyło tylko sięgnąć do wyroku sądowego!

  „Lekarz otrzymał zakaz wykonywania zawodu”

  Tak, to prawda, tylko, że jest to tylko część całości tej sprawy.

  4.

  Mój wpis na FB :
  Oszukiwania lekarzy PEDIATRÓW i pacjentów ciąg dalszy….

  Portal zajmujący się informowaniem PEDIATRÓW tak właśnie „informuje”
  czyli MANIPULUJE pediatrami w Polsce.

  http://pediatria.mp.pl/szczepieniaochronne/59132,artykul-wakefielda-wiazacy-szczepionke-mmr-zautyzmem-byl-oszustwem

  Przetłumaczyli artykuł z 2011 roku, bo jest „po linii” , a to, że
  wszystkie te zarzuty jakie są opisane w
  tym artykule zostały wyrzucone przez brytyjski Sąd Najwyższy
  do śmietnika co można przeczytać tutaj :

  https://jerzyzieba.com/wakefield/

  to dla „redachtorów” tego portalu już nie ma znaczenia, bo…
  no bo, powiadomili by polskich pediatrów jaka jest PRAWDA.

  Równie dobrze mogliby pisać, że Ziemia jest płaska, bo kiedyś tak uważano.

  Pozdrawiam,
  Jerzy Zięba

  • Narodowiec

   Szanowni Panstwo
   Wystapienie Pana Jerzego Zieby w tym programie to bylo nieporozumienie, spotkanie zupełnie różnych światów. Kulturalny i grzeczny Pan Jerzy w zasadzie nie miał z kim rozmawiać, rozdarte, chamskie ryje z oklepanymi sloganami wciśnietymi przez ich mocodawców. Jakieś takie beznadziejne zakrzykiwanie, przerywanie.
   Prowadząca zupełnie się nie nadaje do prowadzenia takich programów.
   Anioły emanują spokojem i mocą, demony swą niemoc demonstrują siłą i krzykiem.

   • P

    Mimo wszystko uważam, że dobrze się stało, że p. Jerzy Zięba skorzystał z zaproszenia i wziął udział w programie.

    Co prawda, teraz nie ma już chyba żadnych wątpliwości, że zaproszono p. Jerzego tylko po to, by go zniszczyć i zdyskredytować), a jego udział miał być pułapką zastawioną przez mainstream. Zresztą cały program był 100% manipulacją (sam tytuł „skandaliści” wysoce pejoratywny).

    Gozdyra nie miała żadnej wiedzy na ten temat, aby w ogóle móc dyskutować z Ziębą, więc przyjęto strategię permanentnego ataku i chamstwa, przerywania wypowiedzi gościa. Ale w swojej arogancjji i agresji, wręcz nienawiści, po prostu przegięła – więc przez sporą część widzów została odebrana b. negatywnie. Ona sprawiała wrażenie bycia raczej funkcjonariuszką ubecji czy innych służb, a nie pracownikiem tv. Podobnie było z agresją zadających pytania „studentów”.

    Gozdyra powtarzała non stop, bez przerwy, jak mantrę, tekst o braku wykształcenia i kompetencji p. Jerzego. Tak jej kazali – miała wbić do głowy widzom, że „Zięba to nikt”. Zresztą dało się zauważyć, że ani ona, ani publiczność („studenci”), pytań sami nie wymyślili. Bo jakakolwiek próba wciągnięcia ich w dyskusję wykraczającą poza otrzymane z produkcji materiały obnażała brak znajomości tematu (studenci => szczepionki).

    Pan Zięba, moim zdaniem i tak poradził sobie z nimi bardzo dobrze. Nie stracił w oczach swoich zwolenników, ludzi, którzy go znają, czytają i słuchają.

    A myślę, że dotarł ze swoim przekazem do tych, którzy go nie znają. Tym bardziej myślącym „otworzył oczy”, i pewnie będą tacy, którzy sięgną po jego książkę. Co więcej, pomógł w tym Hubert Czerniak. Poruszył tematy niewygodne, pokazał że studenci mają blade pojęcie o czymkolwiek, przekazał wiele informacji, jako pełnoprawny lekarz (!) nt szczepionek – o zawartości rtęci i aluminium, o powikłaniach, o wypłacanych w USA odszkodowaniach i specjalnych wydziałach sądów „dedykowanym” szczepionkom.

    Myślę, że ten program dał ludziom do myślenia (tym myślącym oczywiście). I to była ta wielka korzyść programu. Kropla wody drąży skałę.

 • Gabi

  https://antypharma.wordpress.com/2016/11/22/dzieci-beda-szczepione-szczepionkami-niedopuszczonymi-do-obrotu/
  „Dzieci będą szczepione szczepionkami niedopuszczonymi do obrotu na terenie Unii europejskiej…”

 • P

  „Ministerstwo rolnictwa bierze się za produkty genetycznie modyfikowane. Już niebawem producenci niemający w swoich uprawach i hodowlach GMO będą mogli się tym chwalić na opakowaniach. Resort właśnie pracuje nad oznaczeniem „wolne od GMO”.”

  http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/wolne-od-gmo-oznakowanie-produktow-zywnosc,124,0,2312316.html

  ——

  pożyjemy, zobaczymy… oby tylko byli wystarczająco konsekwentni, by to jeszcze wdrożyć…

  • Antymaca

   Dobrze, będę wiedział czego nie kupować. GMO to jedyne skuteczna ochrona przed chemtrails.

  • lincz

   Diabeł tkwi w przyjętych normach. Jeśli cwaniaki uznają, że 49 procent substancji GMO w produkcie kwalifikuje do oznaczenia „NON GMO”, przylepią „bezpieczną” plakietkę. Życzę smacznego.

  • Majestic

   to jedynie fortel aby uspokoić „elektorat” ,wejdzie i tak, nic dobrego nie zrobili i nie zrobią .zakaz to zakaz i koniec a oni lawirują cwane bestie !

 • greg2014

  O LOŻY B’NAI B’RITH TRZEBA PISAĆ CORAZ GŁOŚNIEJ I GŁOŚNIEJ I GŁOŚNIEJ I DOBITNIEJ I DOBITNIEJ I DOBITNIEJ oraz o kłamliwych komżastych

  KSIĘŻA NA KSIĘŻYC – WON OD BEŁKOTU I POLITYKI

  Nasz niepolski rząd, a głównie PIS jako jedna z najniebezpieczniejszych partii jaka istniała w historii narodu polskiego OD NIEPAMIĘTNYCH CZASÓW, sprowadziła do Polski w 2007 roku po 70 latach banicji, jedną z najniebezpieczniejszych lóż masońskch.

  Dość, że loża ta jest masońska, to na dodatek zarezerwowana jest ona dla tylko dla żydów.”
  ……

  https://www.facebook.com/trochimiuk?fref=nf

  • Rodriguez55

   A w sumie też się czepię X)
   Po czym wnosisz, że jest masońska?
   Co było pierwsze, żydzi z kabałą czy masoni z odwróconą kabałą?
   A no tak nie ma znaczenia, pod drzewkami, na kamyczku i bauns przed słońcem.

   • greg2014

    Jesteś tego ”członkiem”?
    Chcesz coś uzupełnić od kuchni?

   • Rodriguez55

    Nie moja brocha, idą na wydanie. Ja tylko chce zaznaczyć, że jak tego typu twory zostaną zniszczone łącznie z elitami politycznymi i gospodarczymi to nie będzie koniec problemu tylko początek arcyproblemu.
    No i co do artykułu to powinno dać do myślenia wszystkim pseudozielonym;
    Zjazdy narciarskie, pastwiska dla zwierząt, uprawianie ziemi, budowanie ogrodzeń, przemysł, domy jednorodzinne, wykańczane powierzchnie [np. betonem, brukiem, kostką] i asfaltowane drogi, działalność wycinania lasów, zapory i baseny pitnej wody, konstrukcja linii elektrycznych, i ekonomiczne systemy, które upadną aby umieścić właściwą wartość na ŚRODOWISKO.”

  • kk7qq

   Bnai Brith – Potega na swiecie

   Okreslajacy sie jako ” Niezalezny zakon -B’nai B’rith“ jest jednym z najbardziej wplywowych na swiecie .

   W Niemczech istnieje w szesciu miastach, osiem loz z siedmiuset czlonkami .

   (jak wiadomo takze i Makrela )

   https://logr.org/derpatriot/bnai-brith-die-weltmacht/

   B’nai B’rith jest aktywny w Niemczech od 1882 roku

   Na swojej stronie internetowej B’nai B’rith jest dumny ze swoich dzialan globalnych jako dowod scislej wsporacy z dyplomatami, prezydentami , krolami , a nawet w Watykanie;
   Wiele zadaje sobie pytanie na temat powiazan swiatowego zydostwa , poprzez przywodcow w Waszyngtonie, Jerozolimie, a nawet na calym swiecie
   i takze ich stala obecnosc w ONZ i UE…

   ———-

   jeden moj wpis w moderacji

  • kk7qq

   Czy pisanie o lozy cos da ??? czy daloby rade przegonic ja na cztery strony swiata ?

   —————-

   „Żydowskie Stowarzyszenie B’nai B’rith w Rzeczypospolitej Polskiej (B’nai B’rith – Loża Polin) – międzynarodowa, żydowska, organizacja masońska, będąca filią międzynarodowych stowarzyszeń B’nai B’rith. B’nai B’rith to po hebrajsku „Synowie Przymierza”. B’nai Brith została restaurowana ponownie w Polsce 9 września 2007 roku.

   Obecnie nosi nazwę B’nai B’rith – Loża Polin. Głównymi ojcami odrodzenia tej organizacji w Polsce są Michel Zaki z Antibes oraz Witold Zyss z Paryża. Siedziba stowarzyszenia znajduje się w Warszawie, w budynku Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich, przy ulicy Twardej 6.
   Członkiem może zostać osoba fizyczna, która ma i deklaruje tożsamość żydowską, świecką bądź religijną, opartą na pochodzeniu żydowskim (z ojca lub matki) lub na konwersji na judaizm (np. Janusz Palikot).

   https://uderzwfalsz.wordpress.com/2015/11/04/bnai-brith-zydowska-loza-masonska-w-polsce/

  • Boru

   Wiadomo, że są te „binaj berity”, tylko jak słyszę o tym w kontekście, że „masoni zwalczają kościół” to mnie aż trzęsie z powodu tego zaczadzenia kadzidłami wyznawców pustynnego demona. Kościół jako taki jest podatny na żydowską infiltrację, bo ma żydowskie serce. Dzięki kościołom mamy te różne tajne organizacje, a nie że one go zwalczają. Początkowo masoneria była pozytywnym zjawiskiem, bo kościół szerzył ciemnotę i terror, a masoneria promowała oświecenie, ale z czasem została przejęta przez naród bankowy i teraz w całkiem naturalny sposób chowa się pod płaszczykiem kościoła. Swój ciągnie do swego, dlatego są te połączenia, że mamy „kardynała i masona 33 stopnia”. Nie jest tu nic przeciwko kościołowi. To jedno i to samo.

   • Rodriguez55

    Trzęsie demon od prawdy w ryj. Se stój po stronie upadłych, przecież nikt nie broni. Czcij słońce i nienawidź wszystkiego związanego z Żydami i Jezusem i niech polaryzacja się dzieje. Ziarno od plew.

    • Boru

     Co jest nie tak w czczeniu Słońca? Potrafisz po swojemu odpowiedzieć, czy po prostu wyprano ci mózg że Słońce jest złe? Nie wiem czy zauważyłeś, ale dzięki Słońcu żyjesz, ono daje ci swiatło i ciepło. Zauważyłeś może że twój Jezus jest kopią, a w zasadzie parodią innych słonecznych bogów z przeróżnych kultur?

     Ryj możesz obejrzeć w lustrze. Ja mam twarz. Idź żryj ze swojego żydowskiego, kościelnego koryta. Zobaczysz niebo jak świnia Słońce.

    • Boru

     Jakich upadłych? Morze upadłych, pełzających bezkręgowych istot wypełza codziennie z kościoła niedaleko. Widziałeś ty upadłą istotę zwracającą twarz ku Słońcu? Słoneczniki, stokrotki, kolorowe ptaszki na drzewach witających rano radosne Słońce? Jesteście upadli do tego stopnia, że demonizujecie wszystko co może was uwolnić z tej ciemnoty.

    • Boru

     Fajnie się odkryłeś, nawiasem mówiąc. Sam napisałeś, że problemem jest „nienawidzenie wszystkiego co związane z żydami” 🙂 Czyli dobra ścieżka to kochanie wszystkiego co z nimi związane. Dżuma umysłowa kompletna. Dla niektórych chyba nie ma już powrotu do życia.

     Smacznego

     https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/f7/aa/54/f7aa54c5932be709ae6dcd6112e29cf3.jpg

    • greg2014

     Żeby niby wy jesteście ziarno?!

     Kabaret 😀

    • Boru

     Ciekawe jak to ziarno bez Słońca wykiełkuje 🙂

    • waruc

     Boru, to już oddawanie czci pamperkowi ze słodką dupką Ci nie wystarcza ? Słoneczka żeś się uczepił ? 🙂 Zrób sobie ołtarzyk z żarówki, najlepiej 100 W.

    • Boru

     Jak nie rozróżniasz światła żarówki od słonecznego to gratuluję mądrości „cywilizowany inteligencie”.

    • Boru

     czy ty napisałeś kiedykolwiek coś rzeczowego? Bo jeszcze się z tym nie spotkałem. Po co pokazujesz swoją szyderczą, bezużyteczną, tępą gębę? Nie wstyd ci?

    • Boru

     Co to znaczy w ogóle „waruc”? Czy to hebrajska nazwa dla „sracz”?

    • greg2014

     Nie wstyd ci?”

     Nie wstyd muuuuuu 😀

    • Rodriguez55

     Czcząc słońce czcisz stworzenie a nie stwórce tego. Tylko i aż… Konsekwencje tego są różne, w jednym słowie politeizm a wtedy nie masz jednej istoty czy whatever co wyraża wszystko co dobre. Wartości się rozchodzą na wiele słońc, księżyców, wiatrów, zwierząt blabla. Bez „nadrzędnej” ideii w tym przypadku Boga nie ma jedności dobra uniwersalnego.
     A już wgl w tym kontekście hecą jest, że są chrześcijanie którzy wierzą, że Jezus w jakiś sposób mieszka w słońcu a słynne zaciemnienie co widział Jan to opuszczenie i rozpoczęcie 3,5.

    • Boru

     Skąd wiesz, że twój bóg stworzył Słońce? Bo ja widzę, że to Słońce odpowiada za wszystko tutaj na Ziemi, ono stwarza i podtrzymuje życie. Jeśli twój bóg nie chciał być mylony ze stworzeniem … to dlaczego ukrył się przed wszystkimi a na pierwszy plan wysunął tak jasny i gorący obiekt, tak wysoko na niebie, żeby każdy widział że to od tego obiektu wszystko zależy? Czemu to nie bezpośrednio bóg cię ogrzewa, tylko za pośrednictwem Słońca?

     ” nie masz jednej istoty czy whatever co wyraża wszystko co dobre.”

     Natura wyraża wszystko co dobre. Każdy ma dobro w sobie i jeśli potrzeba komuś objawienia z nieba żeby się dowiedział „nie kradnij” to trzeba być degeneratem i złodziejem.

     Nadrzędna idea jednego „Boga” ponad całym stworzeniem doprowadza do tego, że gardzisz światem w którym żyjesz, bo uważasz że bóg nakazał ci „czynić sobie ziemię poddaną”. Skutki tego widać dziś w całym tym zaśmieceniu, zanieczyszczeniu.

     „Wartości się rozchodzą na wiele słońc, księżyców, wiatrów, zwierząt blabla.”

     Wartości … no to powiedz mi jakie wartości wyraża twój biblijny bóg. Bo ja otwieram biblię i zarówno w jej nowym jak i starym testamencie (podział jest sztuczny) spotykam jedynie opis rzezi i obietnic danych „narodowi wybranemu”, że cały świat do nich będzie należeć. Jest tam napisane, że WY SAMI, goje (o ile nie jesteś żydem), będziecie im podlegli i będziecie ZLIZYWAĆ PROCH Z ICH NÓG. Tak się im buntujecie 🙂 Jak wiadomo, nienawiść i ślepa miłość często idą ze sobą w parze. Nienawidzicie ich tak samo jak mocno ich czcicie.

     Prawo natury jest jedno. Grawitacja działa dla wszystkich tak samo, dla człowieka i planet i księżyców i „blablabla”. Poza tymi dla których Ziemia jest płaska. Dla nich grawitacji nie ma. Szkoda, że nie udowodnią tego skacząc przez okno.

     Wartości są wspólne, bo każdy ma podobne serce i wszyscy żyjemy pod tym samym Słońcem. Dlatego jeśli weźmiesz przedchrześcijańskich pogan w europie, to wszyscy wyznawali dokładnie to samo, tylko pod róznymi nazwami. Nie można tego powiedzieć o was, jahwistach, bo wy nie macie odniesienia w niczym realnym, tylko w swoich rozbieganych, znerwicowanych myślach. Jedynym wspólnym mianownikiem jest wiara w psychopatycznego, pustynnego demona Jahwe i w jego ideologii „narodu wybranego”. Co do reszty nie macie wspólnych wartości, bo zawsze byliście (i dalej jesteście) skłonni pozabijać się o interpretację danego wersu biblijnego. W czasie wojny 30-letniej zginęło bodajże 30-40$ mieszkańców Niemiec, tylko dlatego, że jedni byli protestantami a drudzy katolikami. No to macie „wspólnotę wartości”.

     „A już wgl w tym kontekście hecą jest, że są chrześcijanie którzy wierzą, że Jezus w jakiś sposób mieszka w słońcu”

     Jezus nie mieszka w Słońcu lecz cała jego postać opisana w obrzezanych książeczkach jest parodią personifikacji Słońca występującą w innych kulturach. Horus bodajże. W Europie był to np. Baldur.
     Doczepiono do Słońca „Jezusa” jedynie po to, by Słońce przyćmić, co jest zawarte w opisie jego śmierci, kiedy to „ciemnosć ogarnęła całą ziemię”. No i ogarnęła. Znamy o jako „mroczne wieki”.

    • Boru

     Poprzedni, obszerniejszy komentarz w moderacji.

     Chciałbym się dowiedzieć, dlaczego jesteście tak zafiksowani na tym, żeby mieć jedną nadrzędną istotę, która reprezentuje idealne wartości. Dlaczego jest to konieczność? Czy Natura nie może być wartością samą w sobie? Natura jest jedna i mnogość jej zjawisk jest podporządkowana tym samym siłom fizyki, nic tutaj się nie „rozłazi”. Pogaństwo polega na tym, że jesteś w jedności z mnogością tych zjawisk. Nie ma tu obawy, że jedna planeta nagle zacznie kręcić się w drugą stronę, bo wszystkie zjawiska mają wspólną wartość – np. grawitację.

    • Rodriguez55

     Omg jaką wartość ideową niesie natura? Oczywiście wszystko w naturze ma jakąś mądrość, uczy wzorów ale nic w naturze łącznie z potężnym słońcem nie utożsamia wszystkiego tak jak idea Boga ain soph, korona, światłość świateł, mega świadomość.

     https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/4f/13/2e/4f132e7d8d5c3d36ffcce2d296069bfb.jpg

     Słońce wody drzewa zwierzęta – wszytko to stworzenie a nie stwórca czy już nawet zgodzę się napisać „stwórcy”

     „Uczyńmy człowieka na nasze podobieństwo”

    • Boru

     Piękno i wolność. Co niosą twoje boże wartości od wieków? Śmierć i zarazę i ciemnotę.

    • Boru

     Po co mi wstawiasz kabalistyczne, żydowskie „drzewo życia”? Czy ja jestem kabalistą? Kabaliści wierzą w waszego biblijnego boga.

    • Boru

     Mówisz, że piękno i potęga natury niczym jest wobec doskonałości bożej. Czy mówisz teraz o swoim doświadczeniu? Czy po prostu tak wyczytałeś z książeczki od której twoje oczy ślepną? Wszelkiego rodzaju wizje „chwały bożej” były doświadczeniem ludzi w jakiś sposób chorych na ciele lub umyśle. Musi zajść nieprawidłowość w ciele, żeby człowiek zobaczył „Boga, stwórcę świata”. Na szczęście Natura postanowiła nie przemawiać tylko przez ludzi chorych i obłąkanych, lecz jest udziałem każdego człowieka i każdej istoty. Słońce, które świeci nad nami, jest naszym wspólnym doświadczeniem, naszym wspólnym punktem odniesienia. Nie istnieje tylko w naszych umysłach, ale istnieje jako fakt, którego każdy doświadcza. Gdyby „Bóg” miał być czymś uniwersalnym i dostępnym dla każdego człowieka, to świat nie kręciłby się wokół Słońca, lecz kręciłby się wokół tronu bożego. Po co jakieś Słońce w ogóle? Skoro można go pomylić ze stwórcą.

    • greg2014

     Po co mi wstawiasz kabalistyczne, żydowskie „drzewo życia”? ”

     Bo nic innego nie zna, innym gardzi, przede wszystkim nami.
     Taka religia i wychowanie.

    • Boru

     Sam fakt, że w ogóle jesteśmy na takim forum, które zajmuje się kwestią „NWO” jest zasługą twojej wiary chrześcijańskiej. Świat dawno zapomniałby o żydach i ich idei przejęcia świata w posiadanie. Indianie nigdy nie wpadliby na pomysł żeby zbudować sobie bliźniacze wieże, żeby następnie samemu je sobie strącić i zaatakować Irak, i robić bajzel na bliskim wschodzie żeby utworzyć Wielki Izrael. Ja wiem, ja wiem … USA protestanci stworzyli, ale to tylko kwestia polityczna. Czasami mam wrżenie, że podzieliliście się na różne odłamy tylko po to żeby mniejsza liczba ofiar przypadała chrześcijaństwu jako całości.

    • Boru

     Jedyną potrzebą istnienia „wartości ideowej Boga” jest to, żeby podporządkowywać sobie naturę, niszczyć ją i zamieniać naturalne prawa na prawa sztuczne. Człowiek, który nie jest wrogiem tego świata nigdy sam z siebie nie wymyśli „Boga stwórcę wszystkiego, wobec którego swiat jest niczym”. Nie ma innej siły napędowej wiary jak nienawiść do natury. Mamy przed sobą piękny, kolorowy świat … albo właśnie nie mamy, z powodu anty-naturalnych bożych ideologii.

    • ki

     Nie no ja cię kręcę 🙂 Jak ten program pasożytów o nazwie „kabała” i jego grafiki pcha się do umysłów, z jaką upartością chce mamić toksyczną ideą „boga wszechmogącego” 🙂
     Boru – skup się – dyskutujesz z pasożytem, który steruje tą osobą, a nie z tą osobą. Podobną retorykę pouczania mają insekty przebrane za oświeconych mistrzów z brodami w białych szatach, których ludzie często napotykają po śmierci. W takim wypadku najrozsądniej jest zaprzestać dyskusji, żeby ten kontrolowany człowiek nie był tak drenowany przez tego pasożyta. Polemika z kontrolowanym człowiekiem nie ma sensu, bo wtedy Ty, jak i ten człowiek karmicie pasożyta, tracąc energię 🙂 Uważaj na te poczucie chęci odpisania na coś, co pisze pasożyt rękami swojego żywiciela. W trybie czasu nie ma sensu w czymś takim uczestniczyć, bo jeśli jest wyraźna kontrola, polemika jest błędnym kołem produkującym jedzenie 🙂 Trzymajcie się 🙂

    • Boru

     Spoko, ja to wiem, ja tylko korzystam z takich osób jako bodźca, dzięki któremu mogę wyrazić coś. Za mało w życiu mówiłem to co mówię teraz, za mało było takiego totalnego odcięcia się, a to, że są emocje to nieuniknione, gdy słucha się bzdur. Pisanie właśnie pomaga mi się skupić na czystej intencji. Częściowo jest to niezdrowe i jest taki przymus, że muszę odpisać. Czuję powoli już większą obojętność na te zjawiska.

    • ki

     @Boru
     „ja tylko korzystam z takich osób” —
     Jak możesz, postaraj się tego nie robić, bo to nic dobrego nie wnosi, ani dla Ciebie ani dla tych osób. Wystarczy że pasożyty korzystają z osób. Dość bystry z Cb chłopak ale masz tendencję to wysyłania energii, gdzie nie trzeba. Przecież tą energię można spożytkować zupełnie w inny sposób. Spróbuj się zatrzymać i wyczuć, co się dzieje w Tobie energetycznie, gdy polemizujesz. Tryb czasu jest lipny, bo pasożyty mają nieco przewagi, chyba, że zbalansujesz (a nie wylansujesz 🙂 energie i nauczysz się widzieć, co się w ogóle dzieje, czego pozornie nie widać 🙂

    • Boru

     no to teraz ze mnie robisz pasożyta, co żeruje na biednych ofiarach. Piszę, bo w ten sposób wyrażam siebie. Mówię, że korzystam z takich osób, bo wiem, że nie tylko ja to czytam i on, ale i wiele innych osób, które widząc konfrontacje dwóch energii mogą porównać jaka jest ich jakość. Zamiast polecać mi skupienie się na sobie podczas pisania, sam zrób to samo i zauważ ile podprogowych przekazów dałeś mi w powyższym poście. Zamiast wzmocnić ogólną energię sprzeciwu wobec fałszywych kultów, to robisz ze mnie takiego synka, co to „się miota” i ewentualnie „wziął coś na uspokojenie”. Piszę dużo, nie ze względu na pasożyta, ale ze względu na temperament i pasję. Polecam tobie, bo jesteś dość bystry, byś skupił się na sobie i dostrzegł że takie wyskoki brnią jedynie źródła hipnozy takiego Rodrigeza i innych trolli biblijnych.

    • ki

     Nie zatrzymałeś się, tylko coś śmierdzącego napisało za Ciebie ostatni tekst, nie wytrzymało 🙂 Ale na darmo, nie dam się temu czemuś najeść 🙂 Boru – trzymaj się, nie bądź, jak Francja 🙂

    • Majestic

     „„Uczyńmy człowieka na nasze podobieństwo”” no właśnie !? mówi krokodyl do krokodyla reptyl do reptyla szatan do szatana a na tych w Sodomie to zrzucimy kilka atomowych wyślij tak kilku szaraków .NASZE ha ha ha ……….. bogowie jak malowani

   • bazyl

    boru , a żeby ci łapy pousychały od pisania tych kłamliwych słów o Bogu i Piśmie świętym , nie masz o tym pojęcia, dużo piszesz ale co z tego skoro to bełkot! Szkoda mi ciebie być może kiedyś zrozumiesz, no chyba że przystałeś do tej ciemnej strony, o której też nie masz pojęcia. Zamilcz więc bo kruchy twój i nędzny żywot jest niczym brud pod stopami.