Dr Zbigniew Kękuś: Czy w Krakowie na Norymberskiej jest wyrzutnia rakiet z głowicami jądrowymi?

Fragmenty maila od dr Zbigniewa Kękusia. Link do całości jest na końcu artykułu.

vlcsnap-2016-10-28-19h56m10s147

Tak to wyglądało kilkanaście miesięcy temu. Teraz już nie wolno robić zdjęć…

Szanowni Państwo,

Niniejszego e-mail’a kieruję do Państwa w interesie społecznym.
Załączam do niego moje pismo z dnia 27 października 2016 r. do ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza zawierające – Załącznik IV: „Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi wyjaśnienia, czy obiekt przy ul. Norymberskiej w Krakowie – patrz: fotografie: Załącznik 1 do 4 – jest bazą NATO z zainstalowanymi tam wyrzutniami rakiet.

Obejrzyjcie Państwo proszę materiał pt. „Krakowskie Fema Camp, Oświęcim to była rozgrzewka, Polish fema, polnishe Konzentrationslager” – Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=TVnMlT-QZEQ.

A potem poszukajcie Państwo proszę w Internecie materiałów na temat obozów FEMA w USA.

Jak wiadomo administracja – i nie tylko – w USA jest zdominowana przez Żydów. W Polsce nie inaczej. Od wieków jesteśmy rezerwuarem żydostwa. Bez cienia wątpliwości coś nam szykują. Dowody…? Proszę bardzo.

W dniu 13 stycznia 2016 r. posłowie z Kukiz’15 złożyli do laski marszałkowskiej projekt „ustawy o uchyleniu ustawy o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”
W uzasadnieniu wskazali m.in., że ustawa obejmuje udział zagranicznych funkcjonariuszy i pracowników państw… trzecich, a więc państw, które nie są członkami Unii Europejskiej, co nie może stanowić wykonania prawa unijnego: „(…) Jednakże w przypadku decyzji, które mają wiążących adresatów, tj. Państwa Członkowskie, implementacja jest zbędna i przyjęcie ustawy z dnia 7 lutego 2014 roku nie stanowiło wykonania prawa unijnego. Ponadto ustawa obejmuje udział zagranicznych funkcjonariuszy i pracowników państw trzecich, a więc państw, które nie są członkami Unii Europejskiej, co nie może stanowić wykonania prawa unijnego.”

Podali także: „Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 3 i 4 funkcjonariusze zagraniczni uzyskali uprawnienia do korzystania z broni palnej oraz środków przymusu bezpośredniego na takich samych zasadach jakie obowiązują funkcjonariuszy Policji. Oznacza to, że na mocy ustawy, zagraniczni funkcjonariusze Policji oraz innych jednostek mogliby zostać wykorzystani do tłumienia w Polsce zgromadzeń publicznych, także z wykorzystaniem broni palnej, gazów bojowych, pałek itp.

Ustawa otwiera rządowi i jednostkom podległym możliwość wykorzystania zagranicznych funkcjonariuszy do tłumienia protestów niezadowolenia społecznego w sytuacji, gdy polskie służby odmówią wykonania rozkazu kierując się zasadą obywatelskiego nieposłuszeństwa. Ponadto zagraniczni funkcjonariusze mogą na mocy ustawy zostać dopuszczeni do działań operacyjnych polegających na podsłuchiwaniu, nagrywaniu i prowadzeniu obserwacji wobec obywateli Polski. Nikt nie daje gwarancji jakie informacje zdobędą w trakcie prowadzenia tych działań i w jaki sposób wykorzystają je po powrocie do swojego państwa. Ustawa otwiera więc w znaczący sposób możliwość działania obcych wywiadów na niekorzyść Polski i Polaków pod przykrywką wspólnych działań operacyjnych. Ustawa dopuszcza również to, że zagraniczni funkcjonariusze w trakcie wspólnych działań na terytorium Polski będą korzystać z własnej broni palnej (art. 9 ust. 1 pkt 7 ustawy) oraz sprzętu służącego do podsłuchiwania i nagrywania. To również może prowadzić do poważnych nadużyć ze strony zagranicznych funkcjonariuszy, którzy nie zawsze mogą korzystać z uprawnień, które przyznaje im ustawa w dobrej wierze. Co więcej, nie są oni zobowiązani przysięgą do służenia Polsce i Polakom, a swoim państwom.”

To bardzo poważne zarzuty.

Przypomnę, że w dniu 10 stycznia 2014 rr. przeciwko przyjęciu ustawy o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, głosowali posłowie PiS. Stu dziewiętnastu na stu dwudziestu biorących udział w głosowaniu. (…)

Źródło: http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&nrkadencji=7&nrposiedzenia=58&nrglosowania=2

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę w dniu 24 lutego 2014 r. nie dopełniwszy obowiązku określonego w art. 126.2 Konstytucji „Prezydent Rzeczypospolitej czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji (…)”, tj. nie skorzystawszy przed jej podpisaniem z przysługującego Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej z mocy prawa określonego w art. 191.1 pkt 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienia do skierowania wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie jej zgodności z Konstytucją w ramach tzw. kontroli prewencyjnej.

Wydawało się oczywiste, że po tym, gdy PiS przejmie pełnię władzy natychmiast uchyli tę ustawę.

Bardzo to ułatwił Żydowi Jarosławowi Kaczyńskiemu Ruch Kukiz’15 składając w styczniu br. projekt w.w. ustawy.

A jednak… Kaczyński czeka.

Ponieważ nie stało się to przez kilka miesięcy, pismem z dnia 22 kwietnia 2016 r. skierowanym do marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego złożyłem – Załącznik I: „Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej ul. Wiejska 4/6/8 00-902 Warszawa Dotyczy:

Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi wyjaśnienia, dlaczego do dnia złożenia niniejszego pisma Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej nie poddał pod głosowanie złożonego do laski marszałkowskiej w dniu 13 stycznia 2016 r. przez Posłów Ruchu Kukiz’15 projektu ustawy: „o uchyleniu ustawy o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”

Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi odpowiedzi na wniosek, jak w pkt. I bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca od daty wpływu niniejszego pisma.

Wniosek o poddanie bez zbędnej zwłoki, w terminie tygodnia od daty wpływu niniejszego pisma pod głosowanie ustawy, jak w pkt. I.

Zawiadomienie, że kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.”

Źródło: Pismo Z. Kękusia z dnia 22 kwietnia 2016 r. do marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego – Załącznik I

Wniosek z pkt. III tym był spowodowany, że PiS coraz to udowadnia, że w sprawach istotnych dla partii przeprowadza procedury legislacyjne w więcej niż ekspresowym tempie.

Tymczasem w odpowiedzi na moje pismo z dnia 22.04.2016 r. otrzymałem pismo z dnia 10 maja 2016 r. głównego specjalisty Biura Komunikacji Społecznej Sejmu Małgorzaty Niebieszczańskiej – Załącznik II: „Kancelaria Sejmu Biuro Komunikacji Społecznej ul. Wiejska 4/6/8 00-902 Warszawa, Warszawa, 10 maja 2016 r. Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ BKSP-141-1815/16 Biuro Komunikacji Społecznej potwierdza wpływ korespondencji z dnia 22.04.br., skierowanej do Marszałka Sejmu, która w dniu 26.04.br. została przesłana do naszego biura.

Wyjaśniamy, że poselski projekt ustawy o uchyleniu ustawy o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 346) wpłynął do Sejmu dnia 13 stycznia 2016 r.

W dniu 16 marca br. skierowany został do I czytania do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.

Jest to obecny stan prac legislacyjnych nad w/wym. projektem. GŁÓWNY SPECJALISTA Małgorzata Niebieszczańska”
Źródło: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Komunikacji Społecznej, sygn. akt BKSP-141-1815/16, pismo głównego specjalisty Małgorzaty Niebieszczańskiej z dnia 10 maja 2016 r. – Załącznik II

Od tego czasu upłynęło kolejnych 5 miesięcy i… nic.

Inne, ważne dla J. Kaczyńskiego i PiS’u ustawy przechodzą przez ścieżkę legislacyjną w okamgnieniu. Ta zalega w poczekalni. Aż przyjdzie czas na jej, przeciwko nam, użycie.

Zgodnie z doktryną żyda Lecha Kaczyńskiego: „chociaż rządy w Polsce się zmieniają, (…) to polityka wobec Izraela się nie zmieni.” Przypomnę:

„A więc dlatego, żeby pokazać, że nam na stosunkach z Izraelem na sojuszu zależy w sposób szczególny armia Polska jest obecna w Iraku w dużym stopniu ze względu na nasze związki z waszym państwem. (…) Tak jest i mogę państwa zapewnić, że chociaż rządy w Polsce się zmieniają, jak w każdym demokratycznym państwie, raz jedni wygrywają, a raz drudzy, ostatnio wygraliśmy my, ale nie jest wykluczone, że w przyszłości wygra ktoś inny, nie chcielibyśmy tego oczywiście, nie można tego wykluczyć, to polityka wobec Izraela się nie zmieni.”

Źródło: Lech Kaczyński, wystąpienie w dniu 11 września 2006 r. podczas zamkniętego spotkania z izraelskimi politykami, żydowskimi intelektualistami polskiego pochodzenia; https://forumemjot.wordpress.com/2015/03/11/prezydent-lech-kaczynski-zdrada-panstwa-i-narodu-polskiego-mason-kryptosyjonista-w-izraelu/

W myśl zasady, że „na podzielonej ziemi wygrywa najlepiej zorganizowany”, czyli Żydzi, ci skłócają nas nieustannie i wyprowadzają na ulice.

Zagraniczni funkcjonariusze czekają… A raczej polskie, uchwalone przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej prawo na nich czeka. I na zaproszenie polskich władz.

Nie można także zapominać, że w Polsce jest ponad 40 tys. oficerów i współpracowników Mosadu.

Podczas zorganizowanej w dniu 19 marca 2016 r. w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej Konferencji nt. „Kulturowe i Polityczne Skutki Państwa Islamskiego” przewodniczący Stowarzyszenia Diaspory Syryjskiej w Polsce – Klub Syryjski – dr Nabil Al Malazi powiedział:

„(…) Ale nie zapominamy, że naprawdę byt Narodu Polskiego i jego przyszłość nie jest zagrożona tymi dwoma wydarzeniami. Ona jest zagrożona tym, że ponad czterdzieści tysięcy oficerów, współpracowników Mosadu jest oficjalnie zatrudnionych w Polsce. To jest fakt. Nie ulega wątpliwości.”

Dr Nabil Al Malazi, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, 19 marca 2016 r., Konferencja nt. „Kulturowe i Polityczne Skutki Państwa Islamskiego”
[ https://www.youtube.com/watch?v=m7DGjyRHtZg od 2 min 55 sek ]

Prosiłem prezydenta Andrzeja Dudę, żeby potwierdził, czy to prawda, to mi wyjaśniono, że … w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nie wiedzą.

Po co nam taki prezydent – z jego administracją – który nie wie tego, o czym wie obywatel innego państwa…?

Przez długi okres żyd Aleksander Kwaśniewski okłamywał nas – jak to on – że CIA nie miało w Polsce swoich więzień. A potem okazało się, że było takie. A nawet, że torturowano w nim więźniów, za co… Polska zapłaciła karę.

Może zatem bazę NATO też mamy w centrum Krakowa.

Naszą doktrynę polityczną wobec USA najtrafniej opisał przecież minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski – Załącznik III:

„Sikorski: Wiesz, że polsko-amerykański sojusz to jest nic niewarty. Jest wręcz szkodliwy. Bo stwarza Polsce fałszywe poczucie bezpieczeństwa. (…) Bullshit kompletny. Skonfliktujemy się z Niemcami, z Rosją i będziemy uważali, że wszystko jest super, bo zrobiliśmy laskę Amerykanom. Frajerzy. Kompletni frajerzy.

(…) Szef MSZ Radosław Sikorski (…): Sojusz Polska – Stany Zjednoczone jest: „nic niewartym robieniem loda Amerykanom, którzy traktują nas jak murzynów”

Źródło: BAŁ, „Zrobiliśmy laskę Amerykanom”, „Fakt”, 23.06.2014, s. 2 – Załącznik III

Czemu się jednak dziwić, jak co prezydent, czy premier Rzeczypospolitej Polskiej to – jak premier Beata Szydło w 2004 roku – absolwent organizowanego przez Departament Stanu USA na terenie USA i obejmującego zakresem szkolenie w zakresie realizacji celów polityki zagranicznej USA szkolenia”The International Visitor Leadership Program”.

Nie o wszystkim musimy wiedzieć, ale na pytanie, po co w demokratycznym państwie prawnym urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej obiekt z odnogami kolczastymi skierowanymi – jak w Auschwitz – do wewnątrz tj. żeby osoby przebywające na jego terenie nie mogły się z niego wydostać, a nie na zewnątrz, żeby nie można się było do niego dostać, powinniśmy znać odpowiedź.

Pytajcie Państwo o to ministra Antoniego Macierewicza.

(…)

Z poważaniem,

Zbigniew Kękuś

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kraków, dnia 27 października 2016 r.

Zbigniew Kękuś

Pan
Antoni Macierewicz
Minister Obrony Narodowej
ul. Klonowa
00-909 Warszawa

Dotyczy:

Wniosek – na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: „Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa ustawa.” – o sporządzenie i doręczenie mi wyjaśnienia, czy obiekt przy ul. Norymberskiej w Krakowie – patrz: fotografie: Załącznik 1 do 4– jest bazą NATO z zainstalowanymi tam wyrzutniami rakiet.

Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi wyjaśnienia jak w pkt. I bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca od daty złożenia niniejszego pisma.

Zawiadomienie, że kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.

Uzasadnienie

Przy ul. Norymberskiej w Krakowie znajduje się obiekt, który budzi ogromne – moim zdaniem w pełni uzasadnione – obawy licznych internautów. Prezentuje go umieszczony w Internecie film pt. „Krakowskie Fema Camp, Oświęcim to była rozgrzewka, Polish fema, polnishe Konzentrationslager” – Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=TVnMlT-QZEQ.

Oto kilka sporządzonych przez internautów opisów tego obiektu zamieszczonych pod w.w. filmem oraz komentarzy do niego:

„Wspomniany w filmie ośrodek na geoportalu również posiada zblurowany widok. Ogólna powierzchnia obszaru to około 20 ha czyli 200 tys. metrów kwadratowych. Powierzchnia budynków to po 1000 m² – 3000 m². Żaden z budynków nie przylega do ogrodzenia, każdy z budynków jest oddzielony pasem zielonym lub pustym.”

„Zobaczcie jak wygląda ogrodzenie i druty kolczaste są do środka żeby kto będzie w środku nie mógł uciec.”

„Zapytajcie Ministerstwo Obrony Narodowej w Krakowie, co to takiego, co ma druty od wewnątrz.”

„Znam się na ogrodzeniach. To ogrodzenie zbudowane jest żeby nikt nie uciekł a nie żeby nikt nie wszedł. Odnogi kolczaste skierowane są do wewnątrz obiektu a nie poza (jak na lotniskach gdzie dba się o to aby nikt nie wtargnął na teren lotniska. Dlatego pozwolę sobie stwierdzić, że to nie schron a więzienie.”

„Inne jednostki /wojskowe – ZKE/ są pokazane na mapach a tutaj jest wszystko zamazane. Coś tak śmierdzi, że aż boję się zapytać co.”

„Przecież to jest jednostka wojskowa w Pychowicach, zawsze był tam ten mur odkąd pamiętam.”
Odpowiedź: „Był, zawsze, ale nie tak długi i obwarowany. Mieszkam na Ruczaju i widzę duże zmiany. Mur w ostatnim roku został odremontowany, podniesiony i dużo bardziej naszpikowany monitoringiem i kolczatkami.”

W załączeniu przesyłam:

Zablurowane obiekty w Google Earth

Zablurowane obiekty w Google Earth

zamieszczoną na portalu Google Maps fotografię w.w. obiektu przy ul. Norymberskiej w Krakowie. Rzeczywiście obraz jest zamazany – Załącznik 1.

trzy fotografie obiektu potwierdzające zgodność zacytowanych wyżej opisów ze stanem faktycznym, tj. że odnogi kolczaste skierowane są do wewnątrz obiektu /żeby się osoby znajdujące się na jego terenie nie mogły z niego wydostać/, a nie poza obiekt /żeby chroniły obiekt przed dostaniem się na jego teren przez osoby z zewnątrz/ – Załączniki 2, 3, 4.

Wskazać należy, że tak samo jak w obiekcie przy ul. Norymberskiej, odnogi kolczaste są skierowane do wewnątrz obiektu w obozie Auschwitz-Birkenau – Załącznik 5.

Wśród komentarzy pod wspomnianym wyżej filmem nie brak takich, które porównują go do obozów odosobnienia FEMA (Federalna Agencja Zarządzania Kryzysowego – Federal Emergency Management Agency) w USA. Według źródeł internetowych jest ich w Stanach Zjednoczonych ponad 800. Niektóre posiadają gazowe komory egzekucyjne, wszystkie posiadają wyjątkowe zabezpieczenia przez ewentualną ucieczką. W wieli z nich są plastykowe trumny, trumny, w których może się zmieścić 6 ciał. Jest ich kilka milionów. Są w pełni obsadzone i otoczone przez pełnoetatową straż.

Ostatnio skontaktowali się ze mną mieszkańcy osiedli zlokalizowanych w pobliżu w.w. obiektu przy ul. Norymberskiej. Są zaniepokojeni tym, że według źródeł, które uznają za wiarygodne jest to baza NATO ze zlokalizowanymi tam wyrzutniami rakiet. Jedna z kilku takich w Europie.

Wskazać zatem należy, że bardzo wielu polityków oraz dziennikarzy w Polsce informuje nas o ich zdaniem rosnącym dla nas zagrożeniu ze strony Rosji. Przypomnę, że Janusz Palikot zarzucał w ubiegłym roku prezydentowi Bronisławowi Komorowskiemu, ministrowi obrony narodowej Tomaszowi Siemoniakowi i przewodniczącemu Platformy Obywatelskiej Grzegorzowi Schetynie, że chcą wciągnąć Polskę w bezpośredni konflikt z Rosją. Nazwał ich nawet z tego powodu psami wojny:

„– Powiem to z pewną przesadą, ale Komorowski, Schetyna i Siemoniak to trochę takie psy wojny. Próbują wpuścić Polskę w bezpośredni konflikt z Rosją. – mówił na antenie TVP Info Janusz Palikot.” TVP Info 5 lutego 2015 r.

Przypomnę także, że w obronie interesów Ukrainy Jarosław Kaczyński wypowiadał się w wywiadzie dla tygodnia „Do Rzeczy” za podjęciem działań mających na celu pozbawienie Rosji zasobów: „Jarosław Kaczyński (65 l.) uważa, że pomoc militarna i ostre sankcje wobec Rosji mogą uratować Ukrainę. Nic nie da poklepywanie się po plecach. – Akcja powinna wesprzeć Ukrainę militarnie, do tego muszą być bardzo ostre sankcje gospodarcze, które pozbawią Rosję zasobów – mówi w wywiadzie dla tygodnika „Do Rzeczy”.  I dodaje, że sytuacja jest analogiczna do lat 30. – W 1933 r. można było sprawę załatwić bardzo łatwo, w 1936 r. jeszcze też, a w 1939 r., wiadomo jak się to skończyło – ostrzega prezes PiS.”
Źródło: „Jarosław Kaczyński: Ukrainie trzeba pomóc militarnie”; „Fakt”, 16.09.2014, s. 3

Redakcja tygodnika „Do Rzeczy” ostrzega z okładki ostatniego wydania cytując gen. dyw. Romana Polsko – Załącznik 5:

„Generał Polko ostrzega: na razie jesteśmy bezbronni… a Rosja może uderzyć za kilka miesięcy.”
Źródło: „Do Rzeczy”, Nr 42/193, 17-23 października 2016 r., s. 1 – Załącznik 5

Jeśli w – tajemniczym, ze względu m.in. na zabezpieczenie przez odnogi kolczaste skierowane, do wewnątrz, jak w Auschwitz – obiekcie przy ul. Norymberskiej w Krakowie rzeczywiście znajduje się baza NATO, a w niej wyrzutnie rakiet, i wiedzą o tym mieszkańcy Krakowa, to z całą pewnością wiedzą o tym także przywódcy Rosji i jeśli osobom, który zależy na wciągnięciu Polski w konflikt z Rosją udałoby się osiągnąć cel, Kraków stanie się najpewniej jednym z pierwszych celów środkami napadu powietrznego.

W związku z powyższym, zwracając uwagę, że nie pytam, o to jakie jest przeznaczenie w.w. obiektu przy ul. Norymberskiej w Krakowie, lecz czy jest to baza NATO z umieszczonymi tam wyrzutniami rakiet – stawiam zatem pytanie zamknięte i może Pan udzielić odpowiedzi „nie”, co mnie w pełni usatysfakcjonuje – wnoszę jak na wstępie.

Zbigniew Kękuś

Załączniki – Fotografie:
Obiektu przy ul. Norymberskiej w Krakowie – 4 szt.
Obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau – 1 szt.
6 „Generał Polko ostrzega: na razie jesteśmy bezbronni… a Rosja może uderzyć za kilka miesięcy.”, „Do Rzeczy”, Nr 42/193, 17-23 października 2016 r., s. 1

Całość listu dr Zbigniewa Kękusia: http://kekusz.pl/2016/10/co-nam-zydzi-szykuja-tajemniczy-obiekt-przy-ul-norymberskiej-w-krakowie-i-tytul-idiota-tysiaclecia-dla-ministra-obrony-narodowej-a-macierewicza/

101 komentarzy Dr Zbigniew Kękuś: Czy w Krakowie na Norymberskiej jest wyrzutnia rakiet z głowicami jądrowymi?

 • RealityMicha

  Pilne! Smoleńsk nowe fakty kim, jest polityk, który zlecił zamach?

  https://www.youtube.com/watch?v=oIkxrezRXb4

  • greg2014

   Co ma jakiś pajac na postronku-polityk wspólnego z
   doskonale zorganizowaną akcją służb specjalnych? 🙂

 • Adan

  Jeśli pytanie zawarte w tytule ma jakiekolwiek odniesienie do rzeczywistości to jest to domena związana z obronnością mojego Kraju. Z tego powodu moje spostrzeżenie ma charakter obywatelski. Jeśli ten obiekt faktycznie istnieje to po co dostarczać tajne informacje, z których użytek moga zrobić agenci wrogich państw. Wiele z tutaj zamieszczonych wpisów może świadczyć o świadomym lub nie działaniu osłabienia potencjału militarnego kraju a być może o działaniu V lub nawet VI kolumny. No chyba, że dr. Kękuś jest agentem wywiadu RP i celowo wprowadza element dezinformacji dla wrogów Polski co z kolei mogło by być postrzegane jako działanie patriotyczne. Kukliński to czy Kuklinowski… oto jest pytanie.

  • nemo

   To bardzo ładnie, że jesteś obywatelem patriotą, umknął Ci jednakże istotny szczegół dotyczący naszego pięknego kraju. Mianowicie to, że od kilkuset lat jesteśmy pod okupacją, a nasze władze w pierwszym rzędzie realizują politykę okupanta. Aktualnie okupantem jest usrael, więc domniemane głowice posłużą realizowaniu interesu tegoż okupanta, nie zaś polskiego. Chyba, że naiwnie sądzisz, że grupa patriotycznie zorientowanych obywateli przejmie obiekt i wyceluje te głowice w państwo położone w Palestynie i zmusi okupanta do wycofania się ze strefy wpływów w której się znajdujemy. Chyba że Twój kraj to usrael, wtedy rozumiem Twoje zaniepokojenie. Dzwoń w te pędy do oficera kontaktowego i przekaż że grupka nawiedzeńców zlokalizowała tajną bazę głowic atomowych w Krakowie…

   • Adan

    No cóż, nemo nie rozumie,taka opinia jakie nemo. Jest coś w życiu co warto stosować. To analiza wartości, które można uzyskać, utrzymać lub utracić tu w kraju nad Wisłą. Ale wiem też, że są i tacy , dla których te wartości to jedno wielkie nemo.

    • nemo

     To przeanalizuj dla mnie te wartości dobry człowieku, z uwzględnieniem domniemanej wyrzutni rakiet nuklearnych w Krakowie, bom głupi. Tylko najpierw upewnij się, że rzeczywiście te rakiety tam są, następnie ustal kto sprawuje nad nimi pieczę. W następnej kolejności ustal kto sprawuje pieczę nad sprawującymi pieczę. Upewnij się także, że nad tymi ostatnimi nie ma jeszcze jednego, kilku lub kilkudziesięciu pięter sprawujących pieczę.

     Oczywiście możemy sytuację rozpatrzyć w aspekcie romantyczno-patriotycznym, czyli tajna, srodze zakamuflowana grupa patriotów polskich, w sobie tylko znany sposób weszła w posiadanie głowic nuklearnych i dla niepoznaki ukryła je nieopodal Wawelu. W stosownym momencie, dzięki tym kilku głowicom zmienią losy świata, zaszantażują wszystkich wrogów Polski, zrobią to z taką przebiegłością, że nie narażą naszego kraju na uczynienie zeń pustyni w odwecie. Następnie wszyscy założymy czapki rogatywki, husarskie skrzydełka, przytroczymy szable i zatańczymy dziękczynnego krakowiaczka z pawim piórkiem w dupie.

   • Majestic

    nemo . oczywiscie to absurdy obronność kraju przed kim ? patriotyzm to obrona terytorialna nic więcej , to poborowi przeszkoleni w zasadniczej służbie , to wystarczająca liczba kalszy i amunicji to schrony obojętnie do czego wojna kataklizmy , a te pajace bawią się w jakieś wojny urojone , jak globalni gracze!?? imperatorzy itd aby kasę na idiotyzmy wydawać, imperator po szczycie co ty -„nato ” ogrodził się rakietami od sąsiada https://www.youtube.com/watch?v=QqG6YhP7BUU Kiedyś Konrad na pewno nie mazowiecki sprowadził obcych i założył im bazy prawie w identycznym MIEJSCU aby braci nie swoich mordować . historia lubi się powtarzać w 39 tak samo byli „sojusznicy ” wiec szczekano na wszystkich sąsiadów .

 • Adan

  Ciekaw jestem jak zakończyła się sprawa zapytania do krakowskiej kurii i do przew. KEP w/s przynależności JE Stanislao do LM P2.

  • Admin

   A jak się miała zakończyć? Cichym oszczaniem owieczek. Żadnej reakcji. No bo by święty Dziwisz ruszył dupę w.s. zapytania jakiegoś tam Kękusia?
   Prawie dosłownie to usłyszeliśmy w Kurii: „na takie niedorzeczne pytania, nasz arcykapłan nie odpowiada”.

 • Bon Ton

  Czy wyrzutnia się pomieści w tym miejscu w krakowie? Myślę że tak!

  Można ją odpalić nawet z platformy kolejowej:

  „Najbardziej przebiegła – RS-24 „Jars” (nazwa NATO: SS-29). Producent – Rosja. Pierwsze odpalenie – 2007. Zasięg – 11 tys. km. W odróżnieniu od Topola-M z jedną głowicą, jest wyposażona w 3 do 6 głowic jądrowych, a ponadto ma system pozwalający na zmylenie amerykańskiej tarczy antyrakietowej. Można ją odpalić nawet z platformy kolejowej.” więcej: http://reporters.pl/3063/top-10-rakiet-swiata-najpotezniejsze-najszybsze-najcelniejsze-foto/

 • czaro

  Ciekawe na kiedy wyznaczono termin resetu?

  Państwo zwane City of London alias Corona Temple istnieje od ok.1320 roku. Państwo to dysponuje 97% całego kapitału znajdującego się na kuli ziemskiej. Państwo to dysponuje ok.96 % wszystkich korporacji ubezpieczeniowych. Państwo to posiada własny hymn i silę zbrojną. Za pojęciem masoneria kryje się wywiad tego państwa.

  http://dakowski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=19007&Itemid=119

 • marcin

  A moze by puscic tam drona i nagrac wszystko z gory? Taki filmik z lotu ptaka powinien rozwiac wszelkie watpliwosci.

 • Mariusz

  Ktoś mi mówił że tam jest baza służb specjalnych. Trudno inaczej uzasadnić wybór takiego dziwnego miejsca. Baraki wydają mi się bardzo proste. Raczej powiedziałbym, że tam jest kilka pięter coś pod ziemią a wejście jest zakamuflowane jak na filmie „Andromeda strain”. Winda na niższe poziomy była umieszczona w składzie na narzędzia i uruchamiało się zjazd w tajny sposób przesuwając kilof. Wjazd do tego obozu jest zablokowany sporym blokiem metalu.

  • vgt

   Nic z tych rzeczy. To jeden z wielu obozów FEMA które powstały w ostatnich latach na terenie USA i krajów podległych. W samych stanach jest ich ok. 800, bardzo podobny do tego krakowskiego tylko jeszcze większy wybudowano na odludnym miejscu w Hiszpani.
   To nowoczesne obozy koncentracyjne made in Usa, mogą też pełnić rolę szpitala polowego dla armii. Na ich wyposażeniu są plastikowe trumny (zamówienie rządowe USA na miliony sztuk) a także piece krematoryjne.
   Z jakiegoś powodu (być może na status zabytku) nie zdecydowali się na reaktywację Oświęcimia.

 • RealityMicha

  Kontrolowane przez globalistów Stany Zjednoczone wypowiedziały wojnę Rosji.

  https://www.youtube.com/watch?v=c-hkk7pCQao&feature=youtu.be