Dr Zbigniew Kękuś: Wojna hybrydowa, czyli wojna w Polsce w czasie pokoju i jej możliwe skutki

„Minister obrony narodowej Antoni Macierewicz był w poniedziałek wieczorem gościem TV Trwam i Radia Maryja. Padły m.in. pytania o zmiany w sądownictwie. (…) Działania wszystkich przeciwnych reformie wymiaru sprawiedliwości minister obrony narodowej określił jako rodzaj: wojny hybrydowej, bazującej na dezinformacji i na presji, mających charakter przemocy.”

Źródło: „Prezydent wetuje, Macierewicz komentuje. „Wojna hybrydowa”, „na pewno się nie cofniemy”, www.wiadomości,gazeta.pl, 25 lipca 2017 r.

W mediach prawicowych od kilku miesięcy, z mocno narastającą w ostatnich tygodniach częstotliwością, pojawia się „wojna hybrydowa”. Według niektórych polityków, w tym ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza, już ją w Polsce mamy.

Ogromne stanowi dla nas zagrożenie. Z jej powodu może dojść w Polsce do interwencji wojsk obcych, które z mocy nowelizacji z dnia 31 marca 2016 r. ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium uzyskały uprawnienia do wykonywania zadań w ramach organizacji międzynarodowej o charakterze wojskowym (NATO, UE, ONZ) oraz samodzielnie.

W ramach podpisanej przez prezydenta Andrzeja Dudę w dniu 19 maja 2016 r. bez skierowania wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie jej zgodności z Konstytucją ustawy z 31.03.2016 r. żołnierze obcych wojsk, „strony wysyłającej” uzyskali uprawnienia do użycia przeciwko Polakom broni palnej w sytuacji działań hybrydowych.

Dr Zbigniew Kękuś: „Szydło, kanalio wypierdalaj”.
Ogłoszą wojnę hybrydową

Oto treść w.w. ustawy: „Art. 1. W ustawie z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium (Dz. U. z 2014 r. poz. 1077, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 178) po art. 3 dodaje się art. 3a w brzmieniu:

„Art. 3a. 1. Zgodę na pobyt wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach wzmocnienia wojskowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej przez stronę wysyłającą w operacjach wojskowych prowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w czasie pokoju wydaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Ministra Obrony Narodowej skierowany po uzyskaniu zgody Prezesa Rady Ministrów.

2. W zgodzie, o której mowa w ust. 1, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej określa cel pobytu wojsk obcych i zakres ich uprawnień, a także inne okoliczności mające znaczenie dla obronności Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Określając zakres uprawnień, o których mowa w ust. 2, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wskazuje, które uprawnienia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej będą przysługiwać wojskom obcym w czasie pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach wzmocnienia wojskowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

4. O wyrażeniu zgody, o której mowa w ust. 1, zawiadamia się niezwłocznie Marszałków Sejmu i Senatu oraz inne zainteresowane organy władzy publicznej.

5. Do pobytu wojsk obcych, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów art. 13 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3.”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”

Wspomniany w art. 3a ust. 5 ustawy z dnia 31 marca 2016 r. artykuł 13 ustawy z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium stanowi: „1. Podczas pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej żołnierze wojsk obcych w czasie wykonywania zadań służbowych: (…) 3. mogą używać broni w przypadkach i w trybie określonych w przepisach prawa polskiego, z zastrzeżeniem ust. 3, za zgodą właściwych organów wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej.

(…) 3. Użycie broni przez żołnierzy wojsk obcych podczas pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może nastąpić: 1) wyłącznie wobec żołnierzy i personelu cywilnego tych wojsk – w przypadku i w trybie określonych w przepisach strony wysyłającej,

2) w czasie ćwiczeń wojsk obcych – w trybie określonym w przepisach strony wysyłającej, o ile nie naruszają one przepisów prawa polskiego.”

Jeśli Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zwróci się z prośbą do władz innego państwa, określonego w ustawie z 31.03.2016 r. jako „strona wysyłająca” z prośbą o „wzmocnienie wojskowe Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej” w czasie pokoju, a do pobytu wojsk obcych, o których mowa w ust. 1 tej ustawy nie stosuje się przepisów art. 13 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 ustawy z dnia 23 września 1999 r., to znaczy, że żołnierze wojsk obcych, „strony wysyłającej” sprowadzeni do Polski przez Prezydenta na wniosek Ministra Obrony Narodowej skierowany po uzyskaniu zgody Prezesa Rady Ministrów będą mogli korzystać na terenie Rzeczypospolitej Polskiej z broni palnej przeciwko Polakom.

Poniżej prezentuję pytania skierowane przez dr. Zbigniewa Kękusia do premier Beaty Szydło – inicjatorka ustawy z 31.03.2016 r. – pismem z dnia 25 kwietnia 2016 r. w związku z ustawą z dnia 31 marca 2016 r. oraz odpowiedzi na nie dyrektora Departamentu Prawnego Ministra Obrony Narodowej Piotra Szczepańskiego zamieszczone w piśmie z dnia 4 maja 2016 r.1

Pytanie 1: „Kto może być podmiotem określonym w ustawie jako „strona wysyłająca”?”

Odpowiedź dyr. P. Szczepańskiego: „Ad. 1 Projekt dotyczy wojsk obcych, które mogą wykonywać zadania w ramach organizacji międzynarodowej o charakterze wojskowym (NATO, UE, ONZ), ale również samodzielnie. Z tych względów w projekcie użyto sformułowania „strona wysyłająca”, co zgodnie z art. 2 pkt 4 nowelizowanej ustawy oznacza państwo, do którego należą wojska obce, albo organizację międzynarodową, pod której dowództwem wojska te pozostają. Ze względu na obecną sytuację geopolityczną zakłada się, że jako strona wysyłająca mogą występować poszczególne państwa NATO lub organizacja jako całość.

Pytanie 2: „W jakich, według Prezesa Rady Ministrów, okolicznościach Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej mogą potrzebować „wzmocnienia wojskowego” przez „wojska obce”„w czasie pokoju”?”.

Odpowiedź dyr. P. Szczepańskiego: „Ad. 2 W założeniu nowelizowanej ustawy Siły Zbrojne RP mogą być wspomagane przez wojska obce w sytuacji działań hybrydowych wywoływanych przez państwo agresora, których nie można jeszcze zdefiniować jako stan wojny, dlatego też operuje się pojęciem „w czasie pokoju”.

Pytanie 3: „Jakiego rodzaju „operacje wojskowe” – poza operacjami opisanymi w przepisach dotychczas obowiązującego prawa – mogą być prowadzone w Polsce „w czasie pokoju” z udziałem „wojsk obcych”?”

Odpowiedź dyr. P. Szczepańskiego: „Ad. 3. Ze względu na wyjaśnione wyżej okoliczności „operacje wojskowe” w ramach wzmocnienia wojskowego będą miały charakter odstraszająco – demonstracyjny, których celem będzie odwiedzenie państwa agresora od podejmowania szerszych działań lub neutralizacji operacji już podjętych.”

Pytanie 4: „Których państw „obce wojska” mogą zostać wysłane do Polski „w ramach wzmocnienia wojskowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”„w operacjach wojskowych prowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w czasie pokoju”?”

Odpowiedź dyr. P. Szczepańskiego: „Ad. 4 Jak już wyjaśniono w pkt. 1, zakłada się, że na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą mogły zostać użyte wojska państwa NATO ponieważ nowelizacja ustawy jest bezpośrednio związana z realizacją „Planu działań na rzecz gotowości” (Readiness Action Plan – RAP) opracowanego w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego.”

Pytanie 5: „Dlaczego Prezes Rady Ministrów zwalnia – oczekując tego samego od Sejmu, Senatu i Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – „obce wojska” wysłane do Polski przez „stronę wysyłającą” „w ramach wzmocnienia wojskowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w operacjach wojskowych prowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w czasie pokoju” z obowiązku używania broni w zgodzie z prawem określonym w art. 13 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 ustawy z dnia 23 września 1999 r. „o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium”?”

Odpowiedź dyr. P. Szczepańskiego: „Ad. 5 Wyłączenie stosowania art. 13 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 ustawy jest działaniem celowym ponieważ analiza tego przepisu prowadzi do wniosku, że jest to przepis, który w rzeczywistości ogranicza uprawnienia wojsk obcych w kontekście prawa użycia broni i środków przymusu bezpośredniego. Wojska obce, które będą stanowiły wzmocnienie Sił Zbrojnych RP muszą mieć szerszy zakres uprawnień, niż wojska obce, które jedynie przemieszczają się przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prowadzą ćwiczenia i szkolenia.”

Ponieważ Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej może skorzystać z przepisów ustawy z 31.03.2016 r., tj. ze wspomagania Sił Zbrojnych RP przez obce wojska „w sytuacji działań hybrydowych wywoływanych przez państwo agresora, których nie można jeszcze zdefiniować jako stan wojny, dlatego też operuje się pojęciem „w czasie pokoju” tym bardziej skorzysta z niej w przypadku działań zdiagnozowanych jako wojna hybrydowa. A zdaniem ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza już ją w Polsce mamy.

Czym zatem jest ta „wojna hybrydowa”?

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego tak ją definiuje – „wojna hybrydowa”: «wojna łącząca w sobie jednocześnie różne możliwe środki i metody przemocy, w tym zwłaszcza zbrojne działania regularne i nieregularne, operacje w cyberprzestrzeni oraz ekonomiczne, psychologiczne, kampanie informacyjne (propaganda) itp.».

Źródło: https://www.bbn.gov.pl/pl/bezpieczenstwo-narodowe/minislownik-bbn-propozy/6035,MINISLOWNIK-BBN-Propozycje-nowych-terminow-z-dziedziny-bezpieczenstwa.print

Jak podaje portal www.wiadomości.dziennik.pl

„W uproszczeniu można powiedzieć, że nie chodzi tylko o regularne działania wojenne, ale też wszystko „dookoła”. Dobrym przykładem jest tu np. działalność rosyjskich trolli internetowych, którzy udzielają się w mediach społecznościowych czy w komentarzach pod tekstami.
Na tego typu działalność zwracał uwagę m.in. szef BBN gen. Stanisław Koziej.”

Źródło: „Wszystko, co musisz wiedzieć o wojnie internetowej”, www.wiadomości.dziennik.pl, 25.07.2017 r.

Jeśli połączyć zapisy ustawy z dnia 31.03.2016 r. o zmianie ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium z wypowiedzią szefa BBN gen. Stanisława Kozieja nt. wojny hybrydowej, a tym bardziej ze stanowiskiem ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza z 25.07.2017 r., że już mamy w Polsce wojnę hybrydową… tylko czekać na zwrócenie się przez prezydenta A. Dudę, na wspólny wniosek ministra A. Macierewicza i premier B. Szydło do jakiejś „strony wysyłającej” – tj. jednego ze 193 państw członków ONZ lub „organizacji międzynarodowej o charakterze wojskowym (NATO, UE, ONZ)” – z wnioskiem o wzmocnienie wojskowe Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

1 Źródło: Piotr Szczepański, dyrektor Departamentu Prawnego Ministerstwa Obrony Narodowej, odpowiedź z 4 maja 2016 r., Nr 103/23/16,na pismo Z. Kękusia z dnia 25 kwietnia 2016 r. do premier Beaty Szydło

45 komentarzy Dr Zbigniew Kękuś: Wojna hybrydowa, czyli wojna w Polsce w czasie pokoju i jej możliwe skutki

 • sprawdzam

  Blogowicze z pewnością wykonują różne zawody, więc proszę odnieście się do tych informacji płacowych.

  https://finanse.wp.pl/ukraincy-moga-przebierac-w-ofertach-spawacz-dostanie-nawet-21-zl-na-reke-za-godzine-6161826566928513a
  [ zapowiedź
  Bajeczne zarobki Ukraińców w Polsce. Zatrzęsienie ofert w tych zawodach ]

  oprac. Krzysztof Janoś
  02-09-2017 (13:39)
  Ukraińcy mogą przebierać w ofertach. Spawacz dostanie nawet 21 zł na rękę za godzinę

  Pracownik produkcji, magazynier, operator maszyn, spawacz, monter – tych pracowników z Ukrainy najczęściej poszukują polscy przedsiębiorcy. Jednak nie wszyscy mogą liczyć na wysokie zarobki. Spawacz może zarobić nawet 21 zł netto na godzinę, ale pracownik magazynu może liczyć zaledwie na połowę tej stawki.

  Aż 44 proc. pracodawców, chcących zatrudnić Ukraińców, poszukuje pracowników produkcji. (East News, Fot: TADEUSZ KONIARZ/REPORTER)

  Listę TOP 5 poszukiwanych pracowników z Ukrainy przygotowała firma Personnel Service, która zajmuje się rekrutacją obywateli tego kraju na potrzeby firm w Polsce.

  – Pracodawcy mają problem z rekrutacją na stanowiska niższego szczebla, zwłaszcza, gdy poszukiwane są osoby o wykształceniu zawodowym, których po prostu brakuje. W takiej sytuacji, zatrudnienie obywateli z krajów sąsiadujących jest najlepszą alternatywą, zwłaszcza gdy są to osoby o odpowiednich kwalifikacjach – mówi Krzysztof Inglot, Prezes Personnel Service.

  Co więcej, jak zauważa Inglot, pracodawcy nie tylko coraz częściej korzystają z tego rozwiązania, ale są też skłonni płacić pracownikom z Ukrainy podobne stawki co rodakom. Właśnie dlatego monter w przemyśle ciężkim zarobi nawet 18 zł netto na godzinę, a spawacz 21 zł.

  Ukraińcy w Polsce: moja mama zarabia w miesiąc tyle, ile ja w 2 dni

  wp.tv/i,ukraincy-w-polsce-moja-mama-zarabia-w-miesiac-tyle-ile-ja-w-2-dni,mid,2003706,cid,8051,klip.html ]

  Do jakich zadań najczęściej polskie firmy poszukują pracowników z Ukrainy? Aż 44 proc. pracodawców współpracujących z Personnel Service poszukuje osób do pracy na produkcji. Zazwyczaj oferowane stawki wahają się od 9,7 zł do 11 zł netto na godzinę.

  Jak już pisaliśmy w money.pl [ money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/inwestycje-bezrobocie-rynek-pracownika-praca,126,0,2189438.html ] to wzmożone zapotrzebowanie na zwiększanie zatrudnienia związany jest ze wzrostem produkcji w Polsce. Praktycznie nie ma ostatnio miesiąca, w którym nie pojawia się informacja o kolejnej inwestycji, która powstaje w naszym kraju.

  Na wzrost inwestycyjny wskazują też dane Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, która w pierwszej połowie 2017 roku pracowała nad realizacją aż 181 projektów inwestycyjnych wartych łącznie ponad 6 mld euro. To o 2 mld więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Do tego potrzebni są oczywiście pracownicy, a przy obecnym poziomie bezrobocia sytuację muszą ratować Ukraińcy.

  Dlatego już co piąty pracodawca współpracujący z Personnel Service chce zatrudnić pracowników zza wschodniej granicy. Najbardziej cenieni są operatorzy maszyn, których poszukuje 12 proc. pracodawców, spawacze (5 proc.) i monterzy (3 proc.). W tych zawodach oferuje się też najwyższe stawki – operator maszyn może zarobić od 10 do 13 zł netto na godzinę, spawacz od 18,5 do 21 zł netto na godzinę a monter w przemyśle ciężkim od 13,5 do 18 zł netto na godzinę.

  W ocenie analityków tak duże zapotrzebowanie w tej kategorii zawodów to efekt luki, która pojawiła się na polskim rynku pracy. Wynika to oczywiście z niedopasowania systemu edukacyjnego do zapotrzebowania rynku pracy. Przez braki w szkolnictwie zawodowym osób posiadających odpowiednie uprawnienia jest za mało, dlatego sięga się po pracowników z Ukrainy.

 • Irol

  Wojna hybrydowa = wojna jewrejskiego-kominternowskiego-syjonizmu z Gojami.

 • sowizrdzał

  Bo powody klęski roku 2017 są te same jak w roku 1939.

  W 1939 żydostwo pasożytując na Polsce stało się w końcu takim balastem i zgnilizną w naszym organizmie, że Państwo nie potrafiło stawić czoła agresji niemieckiej, bolszewickiej, a nawet słowackiej, a od 17 września otwarcie żydowskiej. W okresie pięciu lat wojny utraciło sześć milionów zabitych i pięć milionów zaginionych. Bo Polska 1939 roku to 35 milionów, a Polska 1945 roku to jednie 24 milionów mieszkańców. W trakcie tej potwornej wojny mieliśmy Katyń, Monte Cassino, Powstanie Warszawskie, Rzeź Wołyńską i nadstawianie głowy za żydów, a co samo to – „ratowanie żydów” – doprowadziło do naszych strat narodowych w setkach tysięcy zabitych Polaków. Wcześniej duża ilość kadry oficerskiej żydowskiego pochodzenia dokonała otwartego sabotażu na froncie wschodnim – wrzesień 1939 – i nie podjęła walki przeciwko uderzającym nas z tyłu bolszewikom – czyli żydom, a nie Rosjanom jak to ogłupiająco głoszą PISudczycy– i oddała bez warunków bezpiecznej kapitulacji cały wschodni front, kadrę oficerską i rezerwę, którą zamordowano w Katyniu i z całą ludnością polską tych terenów, którą wywieziono na Syberię, czy do Kazachstanu.

  http://www.gazetawarszawska.com/pugnae/6252-polin-dudy-przegral-z-krolestwem-danii-0-4

 • sowizdrzał

  Jerzy Zięba mówi jak jest w tym ” burdelu” ale nie o zdrowiu.

  https://www.youtube.com/watch?v=3ZsqHyEqKtI

  https://www.youtube.com/watch?v=zHPn8tgNHZI

 • Artur J.

  Dlaczego pan Kękuś tak bardzo nienawidzi pani premier Szydło ? dlaczego nie głosił swojej nienawisci do pani Kopacz gdy była premierem? bo wtedy dostałby czapę. Teraz moze sobie POpluc na prawo i lewo. Tylko zapomniał, ze to do niego wraca ze zdwojoną siłą.Cierpki gość.

  • Pan dr Z. Kękuś ulega wpływom !!! jednak trwa w prawdzie.

  • Adan

   Cierpki to on jest tak o 1,5 roku ale nie jest gość. Gość nimfoman , który nie potrafi czasem mimo trudności podjąć zarobkowego zajęcia i nie zapewnić minimum na wychowanie dzieci a jeno liczyć co wpłynie na konto od łaskawych darczyńców. Uraganie innym nie przynosi chluby takimjak dr Kękuś.

 • Ania

  Same niezwykłości w naszej Europie.
  dzieci sprawcami gwałtów i wycieczki afrykańskie do Gdyni.
  Cuda, cuda…

  https://youtu.be/2U-2T2ui5fk
  https://wrealu24.pl/7905-to-nie-zachod-tylko-gdynia-ten-widok-przerazil-mieszkancow

 • ninanonimowa

  ————————– CIULE SPOD KRZYŻA !!!!!!!!!!!!!!!!!

  Patrzę na filmik -siedzą : Mędlar, Kękuś, Ryba i inni. Krzyż wisi na ścianie wielgachny ,pod tym samym krzyżem obradują w Sejmie żydzi. Pod tym samym krzyżem JUDA DUDA zapala menorę a Naród polski dla tego krzyża i za jego przyczyną popadł w żydoską niewolę.

  —————————–TYLKO POD KRZYŻEM !!
  TYLKO POD TYM ZNAKIEM !!
  żyd pozostanie żydem a Polak ŻEBRAKIEM !!!

  ODMÓŻDŻONY !! PARAFIANINIE !! Twój upadek rozpoczął się Z CHWILĄ !!!!!!!!!!!! przyjęcia żydoskiej religii SEKTY katolickiej. To ONA !! ta religia odebrała Tobie wolność , ziemie rdzenne ! ojczyste ! i chleb ! na nich rosnący !. Zdradziłeś Słowianinie swoją słowiańską tradycję ! swoich PRZODKÓW !!.

  DAJESZ !!przyzwolenie poprzez WYPARCIE się !! ZAPOMNIENIE !! słowa SŁOWIANIN – na unicestwienie naszej PRZYSZŁOŚCI !!.

  —— zaczyna się właśnie KONIEC Polski.

  https://www.youtube.com/watch?v=MQRaBtwTLeU

  ———————————————— POWRÓT DO SŁOWIAŃSKICH KORZENI tylko ! da nam PRAWO !!! do powiedzenia NIE !!!. Niemcy nie mogą dopominać się zwrotu PRZEDCHRZEŚCIJAŃSKICH RDZENNYCH SŁOWIAŃSKICH ZIEM , ZŁODZIEJ NIE MA PRAWA !! do zagrabionego ! ukradzionego !.

  https://www.youtube.com/watch?v=gaN1B7vkFOk

  ———-ALE !! jeżeli pryncypał Mędlara ma TAKIE ZDANIE !! o złodziejach naszych ziem !. To ci siedzący pod krzyżem mogą zaprzeczyć ?? ,że jest to KŁAMSTWO ??!.

  https://www.youtube.com/watch?v=j-PPYGsFZ3U

  RZYMSKI KOŚCIÓŁ KATOLICKI / WATYKAŃSKA SYNAGOGA SZATANA to ŚMIERĆ !! i ZAGŁADA dla Słowian ! czyli nas ! Polaków / Lechitów .

  https://tajnearchiwumwatykanskie.wordpress.com/category/watykan/page/6/

  ——————- WSPÓLNY MIANOWNIK !! SŁOWIANIE -słowiańskie korzenie i TYLKO !!!!!!!!! uratuje nas od unicestwienia.

  —————————————————————————————————–

  WZYWAM !! WSZYSTKICH LECHITÓW !!! do jednoczenia się pod WSPÓLNYM MIANOWNIKIEM !! LEHIA/LECHIA ! albo nie będzie nas wcale.

  ZCHN ultrakatolicka partia po 1989r sterroryzowała Polskę ! żydzi z krzyżem w ręku,który ich uwiarygadniał ROZKRADALI , NISZCZYLI Polkę i Polaków. W Sejmie od rana do wieczora lata całe tematem nr 1
  były sprawy kościoła i tzw wartości. Naród myślał,że kościół go broni gdy tymczasem, metodycznie go niszczono. Kłamstwa padające z ambon uśpiły Polaków , tak jest po dzień dzisiejszy.Kłamstwa te ! podzieliły Naród polski i nadal dzielą .

  TU ! macie przykład jak w latach 90 tych wykorzystywano DZIEL i RZĄDZ i jak zawsze /wartości / do podziału Słowian.

  https://www.youtube.com/watch?v=0u73W8AiYCg
  https://www.youtube.com/watch?v=m_ATXXfYx3s

  Kukiz wtedy MIAŁ RACJĘ – krzyż wyskubywał bezkarnie pióra Orłu.

 • PanSmetek

  Pisac gadac mozna wnieskaniczonosc.Tu trzeba dzialac I zydom powiedziec Prosto w morde WONT Z POLSKI.A holocaust o ktorym mowicie bez przerwy W wszystkich mediach swiatowych.To byl .Ale na SLOWIANACH ROSJANACH POLAKACH RUMUNACH SLOWAKACH CZECHACH itp.
  Prawdziwy holocaust ale (zydow)Dopiero nadchodzi Dzieki waszym podstepnym I zdradzieckim zagrywka Wzgledem GOIOW SWIATA CALEGO.I nie oczekujcie wspolczucia ani milosci chrzescijanskiej od GOIOW.Bo tego NIE USWIADCZYCIE.

 • Lincz

  UWAGA !!! Niesprawdzona informacja o groźnym uszkodzeniu reaktora w Belgii dn. 2.09.2017 https://www.youtube.com/watch?v=XG9dfqqn3wU

  • Admin

   Pić wodę z gansu CO2. Wyciąga wszystkie izotopy.

   • sprawdzam

    Powiedziano tam, że prawdopodobnie wybuchł reaktor w Belgii i że
    „chmura radioaktywna kieruje się w zachodnią stronę, czyli w kierunku Polski”.

    Polska w stosunku do Belgii leży na wschodzie, więc jakim prawem zagraża Polsce, kiedy kieruje się na zachód.

    • waruc

     I dobrze piszą. Chmura idzie na zachód i do Polski dotrze od wschodu. Nie wiesz, że Ziemia jest okrągła ? 🙂

    • kk7qq

     Ja to juz niewiem co o tym wszytskim sadzic .

     Dzis zaskoczona jestem wszechobecna panika na temat rzekomej radiaktywnej chmury ,na wszytskich polskich portalach .

     O przeroznych awariach na terenie Belgii czy Francji slyszymy juz od dlugich lat i co jakis czas akcje z rozdawaniem tabeltek z jodem okolicznym mieszkancom.
     Czasem cos tylko przebakuja w radiu czy TV a pewnie duzy odsetek awarii zupelnie tuszuja .
     Mam do Belgii jakies 200 km ,nie robie z tego powodu paniki .Co nie nie zabije to moze wzmocni 😉

     Zastanawiam sie np.nad potezna katastrofa z Fukushimy i wedlug mnie powinni sie wszyscy juz ewakuowac ze wszytskich wysp otoczonych skazonymi wodami co jednak do tej pory sie nie stalo .
     Zycie toczy sie dawnymi torami ,
     nie wiem jaki odsetek osob dotkniety jest popromiennymi objawami ale zastanawiam sie czy nie jest to czasem naprawde przejaskrawione , otoczone atmosfera strachu itp ?

    • kk7qq

     Wiem ze ponizszy film dla wielu osob bedzie sf

     Pomijajac wieksza czesc wypowiedzi wylowilam jedno
     odnosnie radioaktywnosci .
     Ogladalam ten film 2 lata temu i dzis przypomnialam sobie o nim tylko przez aktualnosc tematu RADIOAKTYWNOSCI

     https://www.youtube.com/watch?v=2KurP5KGD80

     „W studiu NTV gościmy małżeństwo Irradia i poznajemy historię tej niezwykłej pary.

     Ziria & Erkriel przedstawiają siebie jako istoty z wymiaru wibracji o wiele subtelniejszych niż nasz poziom materialny.

     Kochają promieniowanie [radioaktywne] o którym mówią, że bez niego nie byłoby życia we wszechświecie, ono jest źródłem życia, ciepła gwiazd i promieniejącego słońca nad nami. Daje życie wszystkiemu, utrzymuje bicie serca i krwi przepływającej przez całe ciało, utrzymuje wszystko w porządku. To jest „niewidzialna” siła, która sprawia, że cały wszechświat jest w harmonii. To jest żywa energia z uczuciami i emocjami, nie ma tajemnicy w promieniowaniu, ponieważ jest wszędzie. Ono nie toleruje nieuczciwości i kłamstwa.”
     ———

     Do wiekszej czesci odnosze sie z rezerwa jedynie radioaktywnosc mam na uwadze czy moze byc tak w istocie ?
     lub zblizone a np .radioaktywnosc traktowana jako rodzaj „straszaka ” ?
     inaczej czym mieliby straszyc ?
     a jak wiadomo wszyscy lubia straszyc sie nawzajem ,szantazowac bronia atomowa itp

    • Ania

     kk7qq:
     Jakoś mi do tego dobrodziejstwa promieniowania radioaktywnego nie pasują Japończycy, którzy zmarli na chorobę popromienną i po Hiroszimie i potem po Fukuszimie.

     Ale może rzecz jest w ilości.
     Jak mało, to dobrze a jak za dużo, to źle ?

    • kk7qq

     Ania@ wiem ,wiem zginelo bardzo wiele osob 🙁 jednak jak w kazdym przypadku decyduje dawka …

     W przypadku zapobiegliwego przyjmowania jodu tez mozna przedobrzyc i dawka okaze sie zbyt wielka i potem pojawiaja sie konsekwencje ,
     tym bardziej ze teraz panuje wszechobecne jodowanie produktow spozywczych .

     Tak czy siak jestem przeciwna elektrowniom atomowym.

     Jednak zastanawiam sie nad rzeczywistym ryzykiem zwiazanym z promieniowaniem .

     Mysle tez jakze doskonala istota jest czlowiek ze mimo walonych zewszad toksyn ,trucizn wciaz dycha :))

    • Ania

     kk7qq:
     Jakie produkty spożywcze poza solą są jodowane ?

    • kk7qq

     tzn .jodowana sol dodawana wszedzie

    • kk7qq

     i na jedno wyjdzie 🙂

    • Ania

     kk7qq
     Wątpię.
     Jod jest jednym z pierwiastków życia.
     Wszyscy mamy niedobór jodu !

    • kk7qq

     Niezgodzilabym sie z takim twierdzeniem ze ” Wszyscy mamy niedobór jodu ”

     Kazdy z nas ma nieco inny metabilizm,inna diete itp.
     Z suplementacja nalezy bardzo uwazac by nieprzedobrzyc .

     W Niemczech jednak problemem moze byc – „Wymuszone jodowanie ”

     https://www.youtube.com/watch?v=BukRYi2ZDfA

     Film zawiera informacje o jodowaniu zywnosci i wyjasnia zagrozenia dla zdrowia wymuszonego jodowania w Niemczech i w innych krajach.

     ——–

     Zauwazylam juz nie raz , ze w niektorych sklepach u nas nie mozna kupic innej soli po za jodowana ktorej zreszta nigdy nie kupuje .
     Jesli mam wybor kupuje naturalna kamienna nieoczyszczona ,rozowa himalajska lub z Polski klodawska .

    • Adan

     To się roznosi tak jak w radio Erewań nie wybuchł a zauważono pęknięcia na powierzchni bunkra reaktora. A siedziba Jezuitów w Hiroszimie ocalała mimi iż znajdowała się w centrum wybuchu.

    • sprawdzam

     Jod się bardzo szybko utlenia. Najszybciej podczas gotowania, a nawet w kontakcie z gorącymi potrawami.

   • Adan

    Pan Kękuś zapewne pije za dużo gansów i chyba wyciągnęło mu wszystkie izotopy. Tak sie degenerują ludzkie mózgi jeśli ich właściciele nie zajmują się ludzką pracą i nie zarabiają na wychowanie swych dzieci.

  • janusz

   Kraków, promieniowanie w normie (0.09uSv/h).
   A w obliczu promieniowania można również pić wino. Rosyjscy piloci samolotów doświadczalnych na dużych wysokościach nie mieli żadnych osłon przeciwko promieniowaniu, ale szybko rozniosło się, że nadmiernemu utrzymaniu radionuklidów zapobiega czerwone wino. Tylko proszę się nie upijać, bo nie o to chodzi.
   Podejrzewam, że chodzi o to, żeby wymóc „uziemienie” Tihange 1. To jest sprzęt jak na nasze standardy antyczny (1975) i często pojawiają się wśród ekspertów opinie, żeby to wyłączyć i rozebrać. Niestety nie ma za bardzo czym zastąpić dostarczenia gigawata do sieci, więc kisi się ten reaktor doraźnie remontowany. Możliwe, że samym szefom elektrowni skończyła się cierpliwość i nie chcąc tracić kontraktów sfingowali jakąś usterkę.

   P.S. Popularna w internetowych opowiadaniach impreza rosyjskich naukowców z upijaniem świni Kagorem jest fałszywa. Nie, nie popełnili takiego eksperymentu.