Efekty biologiczne wybranych broni nieśmiercionośnych, cz. 2

Część druga tłumaczenia amerykańskiego dokumentu wojskowego „Efekty biologiczne wybranych broni nieśmiercionośnych” zdobytego na podstawie Wolnego Dostępu do Informacji (FOIA) przez Donalda Friedmana. Zwróćmy uwagę, że dokument pochodzi z początku lat 2000, tak więc można sobie wyobrazić jak opisane poniżej bronie dopracowano. I to wszystko „w naszym interesie”. Dokument może być i powinien dowodem w sprawach gdzie ludzie są wsadzani do psychiatryków dlatego, że uskarżają się na szumy czy głosy w głowie. Nie mówię o innych powodach.
Część 1: https://www.monitor-polski.pl/efekty-biologiczne-wybranych-broni-niesmiercionosnych-cz-1/

Efekty słuchowe MF – wytwarzanie dźwięku

Fenomen słuchowy generowany przez impulsy MF (mikrofalowe), w opisie tych którzy go doznali, jest odczuwalny jako uczucie brzęczenia, cykania, stuków lub szumów, które są zlokalizowane w okolicy głowy. W przeciwieństwie do normalnych wrażeń słuchowych, wrażenia te nie są transmitowane w powietrzu jako fala dźwiękowa. W formie najbardziej prymitywnej, ta technologia może być użyta do dystrakcji (wyprowadzenia z równowagi) osoby, ale po udoskonaleniach, może być również wykorzystana do komunikacji z zakładnikami jak również ich porywaczami, poprzez kod Morsa lub inny system komunikacji, czy nawet poprzez komunikację werbalna.

Biologiczny cel/normalna funkcja/stan patologiczny

Technologia ta oparta jest na fenomenie, który po raz pierwszy opisano w literaturze ponad 30 lat temu. Wysunięto wiele hipotez co do mechanizmu wytworzenia efektu słuchowego przez impulsy MF badając go najpierw na materiałach inertnych. Na podstawie wielu eksperymentów dokonanych na zwierzętach i ludziach potwierdzono, że rodzaj słyszanego dźwięku zależy od charakterystyk impulsów MF. Używając narządy słuchowe świnek morskich i kotów, badań fizycznych w wodzie i materiałach symulujących żywą tkankę, oraz po teoretycznej analizie wyników tych badan dowiedziono, że fenomen ten jest najprawdopodobniej związany z termodynamiczną ekspansją. Obecnie, prawie wszyscy badacze tego fenomenu akceptują koncept termodynamicznej ekspansji mózgu, której fala ciśnienia dociera do i podlega procesowaniu w narządzie słuchowym ucha środkowego, i w efekcie jest to mechanizm rozpoznawania krótkich pulsów energii MF jako wrażeń słuchowych. W jednym z badań wykonanych na ludziach (w roku 1975) zidentyfikowano próg energetyczny odbioru energii MF jako wrażeń słuchowych dla pulsującego pola o częstotliwości 2450 MHz (0.5-32 mikrony szerokości pulsu).

Ustalono, że bez względu na maksimum gęstości mocy pola oraz szerokość fali pulsu, próg energetyczny odbioru MF jako wrażeń słuchowych wynosi ok 20 mJ/kg u typowych osobników. Podczas tych badań ustalono, że niezbędna gęstość pulsu tej energii wynosi około 40 J/cm2, a średni wzrost temperatury mózgu, w momencie gdy efekt by ledwie słyszalny, był około 5 x 10-6 C.

Jak osiąga się pożądane efekty słuchowe używając MF
(niektóre pod sekcje artykułu powtarzające te same informacje nie są tłumaczone)

Fizyczna natura termodynamicznej ekspansji dyktuje, że w momencie jak indywidualne pulsy MF są absorbowane przez mózg, efekt słuchowy jest natychmiastowy (milisekundy). Jednocześnie, efekt ten trwa tylko tak długo, jak trwa ekspozycja do właściwej energii, a po kasacji impulsów MF, nie ma efektu rezydualnego. Efekty słuchowe, ich głośność oraz typ, można regulować poprzez zmianę charakterystyk dostarczanej energii MF. Ponieważ częstotliwość słyszanych dźwięków zależy od charakterystyki pulsów MF, owa technologia może być rozwinięta tak, aby transmitować mowę, która będzie słyszalna jak mówione słowa, ale jedynie w głowie osobnika na celu. Taka transmisja mowy, liczenia od 1 do 10, była zademonstrowana w jednym z eksperymentów, używając odpowiednio „modulowanej” energii MF. Mikrofony umieszczone w pobliżu głowy odbiorcy tej mowy nie zarejestrowały żadnych dźwięków. Dlatego, ulepszenie tej technologii otwiera szerokie pole do popisu co do możliwości przekazu mowy po przez MF.

Wrażliwość na oraz skuteczność oczekiwanego efektu

Fenomen słuchowy MF powstaje przez aktywację narządu słuchowego ucha po przez indukcję fal termodynamicznej ekspansji. Wiele testów wykazało, że fale te mogą produkować dźwięki o częstotliwości w przedziale 5 kHz i wyżej. Ponieważ wiele ludzi może mieć uszkodzony narząd słuchu, jest możliwe, że niektórzy mogą nie słyszeć dźwięków o wysokich częstotliwościach. Dlatego, najprawdopodobniej, możliwość odbioru dźwięków generowanych przez MF jest ograniczona parametrami pulsów MF jak i kondycją narządu słuchowego. Badania wykazały, że obustronne zniszczenie aparatu słuchowego zapobiegło odbiorowi wszelkich efektów słuchowych pulsów MF.

W wieloletnich badaniach na ludziach ustalono, że depozycja energii MF potrzebnej do osiągnięcia efektów słuchowych na poziomie minimalnej słyszalności dźwięków jest tak niska, że nie ma obaw co do szkodliwości. Dlatego technologia MF do transmisji dźwięków może ułatwić przekaz prywatnych informacji. Może też być użyteczna do wytworzenia niepokoju u osoby nie znającej tej technologii. Oczywiście nie chodzi tu jedynie o wytworzenie niepokoju, ale również o wywołanie psychologicznie dewastującego efektu u kogoś kto nagle usłyszy „głosy w swojej głowie”.

Technologiczny status generatora/urządzenia celującego MF

Ta technologia nie wymaga żadnych ekstrapolacji aby ustalić jej użyteczność. Energia MF może być transmitowana na odległość (efektywny dystans może być kilkaset metrów) i w tym celu wiele obecnie egzystujących urządzeń radarowych może być z powodzeniem zaadoptowanych. Urządzenia celujące również już istnieją, ale w przypadku specjalnych potrzeb będą niezbędne udoskonalenia. Generalnie, transmisja MF na daleką odległość wymaga większych urządzeń, ale te działające na krótki dystans są przenośne. Niezwykła precyzja będzie potrzebna w przypadku transmisji do osobnika, np. zakładnika, pośród grupy ludzi.

Efekty obezwładniające – zaburzenia kontroli układu nerwowego.

Ten obezwładniający efekt powstaje na skutek synchronizacji rytmicznej aktywności neuronów w mózgu zaburzając w ten sposób kontrolę motorowych ośrodków kory mózgowej, działając poprzez połączenia z pniem mózgu i rdzeniem kręgowym, nad narządem ruchu ciała czyli funkcją mięśni szkieletowych. Osoba w ten sposób „porażona” traci dobrowolną kontrolę nad ruchem ciała. Owa synchronizacja może doprowadzić do równoczesnej utraty przytomności oraz intensywnego skurczu mięśni szkieletowych.

Biologiczny cel/normalna funkcja/stan patologiczny
(tłumaczone skrótowo, bez szczegółów farmakologiczno-patofizjologicznych)

Normalnie, mózg kontroluje wszystkie aspekty zachowania, dobrowolne ruchy ciała oraz homeostatyczne mechanizmy organizmu. W takich warunkach, wszystkie struktury mózgu, populacje neuronów, sieci połączeń oraz pojedyncze jednostki systemu działają poprzez rytmiczną aktywność zależną od zewnętrznych bodźców, informacji ze struktur pamięci, jak również sygnałów z organów wewnętrznych. Każdy z pojedynczych neuronów otrzymuje, procesuje i przekazuje informacje generując odpowiedni impuls jako informacje wyjściową. Synchronizacja takiej aktywności neuronów jest normalną funkcją mózgu, która jest używana w celach motywacji, uwagi i pamięci (doświadczenie) w organizacji zachowania. (…) W normalnych warunkach stopień synchronizacji neuronów jest ściśle kontrolowany. (…) Natomiast w specyficznych warunkach, np. podczas stresu fizycznego, szoku cieplnego, czy tez silnego stresu emocjonalnego, poziom synchronizacji neuronów może wzrastać i rozszerzać się do niespecyficznych populacji neuronów prowadząc w konsekwencji do utraty kontroli mózgu nad synchronizacją.

W zależności od częstotliwości rytmu synchronizacji oraz od ilości objętych nią neuronów, wynikiem mogą być różne efekty fizyczne, np. utrata przytomności, słabość mięśni, niekontrolowane skurcze lub intensywny (toniczny) skurcz mięśni szkieletowych. Tego typu zwiększona synchronizacja ma przykładowo miejsce u osób cierpiących na epilepsje, w czasie gdy maja tzw. napad, spowodowany patologicznym źródłem rytmicznej synchronizacji (np. po uszkodzeniu mózgu).
Ponieważ mechanizm epileptycznej synchronizacji jest dość dobrze poznany, ten rodzaj efektów obezwładniających jest poniżej opisany używając terminologii związanej z epileptogenezą (patologiczne mechanizmy powstawania atakepilepsji).
Neurofizjologiczne mechanizmy aktywne w czasie epileptogenezy obejmują zmiany w przewodności błon komórkowych oraz zmiany neurotransmiterów w rezultacie zmieniając interakcje miedzy neuronami. W tym kontekście, niektóre neurony mogą się zbyt łatwo samo aktywować, ze względu na zmiany w przewodnictwie błony komórkowej, lub dochodzi do zaburzania inhibicji abnormalnej neurotransmisji. (…)

Opisane (nie tłumaczone) różne hipotetyczne mechanizmy epileptogenezy niekoniecznie się wykluczają, a mogą występować wspólnie i w istocie reprezentować różnorodne formy epilepsji. Wspólna główna cecha epileptogenezy jest to zaburzenie właściwości (czyli przewodnictwa, przepuszczalności, et c.) błony komórkowej specyficznych neuronów, co kulminuje się w depolaryzacji oraz wysłaniu impulsu. Niektóre czynniki, np. uraz, mogą wpływać na te specyficzne neurony inicjując synchronizację innych neuronów, które kontrolują wewnętrzną komunikację oraz komunikację z innymi systemami kontrolującymi na przykład prace innych niezależnych mięśni odpowiedzialnych za pracę serca czy oddychanie. Mocne, pulsujące pole elektryczne może być jednym z takich czynników.

Jak można wywołać efekty obezwładniające używając pole elektromagnetyczne

Pojęciowo, impulsy elektromagnetyczne mogą być użyte jako niezabijająca technologia do wzbudzenia neuronowej synchronizacji powodującej zaburzenia kontroli nad aparatem ruchowym człowieka. Jednakowoż, efektywność tej technologii nie została zademonstrowana. Biorąc jednak pod uwagę rezultaty badań potencjału generatorów pulsów elektromagnetycznych jako urządzeń mających wpływ na człowieka, można się domyślać iż odpowiednio silne impulsy mogą być wygenerowane w mózgu człowieka powodując aktywację neuronów. Według szacunku, aktywacja lub zwiększenie wrażliwości neuronów jest osiągalne przy pomocy ostrych, krótkich impulsów (~1 nsec) o energii wolnego pola w granicach 50-100 kV/m, dającego potencjał błony komórkowej ok. 2 V.
Koncept takiej aktywacji dyktuje, że tego typu nanosekundowe wysokoenergetyczne impulsy są generowane w naturalnej częstotliwości mózgu fal alfa (ok. 15 Hz). Jest obecnie powszechnie wiadomo ze światło pulsujące na podobnej częstotliwości może wywołać atak epilepsji u szczególnie wrażliwych osobników. Efekt ten i jego skuteczność na grupie ludzi zaobserwowano w Japonii, 16 Grudnia 1997 roku, kiedy to w czasie transmisji popularnej kreskówki wyemitowano, przypadkowo (?), foto-indukcyjne impulsy, które u setek widzów wywołały skurcze epileptyczne. W tego typu mechanizmie, foto-indukcyjne impulsy zostały odebrane i przetworzone przez oko, a następnie przesłane nerwem optycznym do ośrodków mózgowych z nim związanych. A z tej lokalizacji doszło do rozprzestrzenienia się impulsów do innych części mózgu i w rezultacie efektu epileptogennego.

W przypadku konceptu użycia impulsów elektromagnetycznych dochodzi do oddziaływania na oraz zbiorowej aktywacji wszystkich regionów mózgu. Dlatego, na podstawie tych obserwacji, można się domyślać iż bezpośrednie użycie wysoko-energetycznych impulsów elektromagnetycznych spowoduje synaptyczna aktywację neuronów z prawie 100% skutecznością, prowadząc do indukcji ataku epilepsji.

Istnieje wiele zróżnicowanych typów epilepsji i dlatego można oczekiwać, że poprzez odpowiednią modulację odpowiednio dobranych impulsów elektromagnetycznych można będzie osiągnąć różne rodzaje neuronalnej synchronizacji, a w efekcie rożne typy oddziaływania na kontrolę aparatu ruchu i inne ośrodki mózgu. Ponieważ brak eksperymentalnych danych, są to rozważania ściśle spekulacyjne. Jednak obserwacje efektów epileptycznych po impulsach foto-indukcyjnych pokazały, że poprzez zmianę parametrów impulsów można zapobiec atakowi „grand mal”. Dlatego można się domyślać, że poprzez odpowiednią modulację impulsów elektromagnetycznych można będzie modyfikować efekty epileptogenne.

Wrażliwość na oraz skuteczność oczekiwanego efektu

Obecnie (lata 1990e) nie ma eksperymentalnych danych co do wrażliwości, skuteczności jak i długości trwania skutków obezwładniających wywołanych impulsami elektromagnetycznymi. Na podstawie obserwacji z foto-indukcją, latencja (czas) do ataku epileptycznego od inicjacji impulsu wahała się od 0.1 do 10 sec. Biorąc pod uwagę, że w przypadku aktywacji świetlnej dochodzi do opóźnienia poprzez odbiór impulsu i transmisję z oka do innych części mózgu, w przypadku impulsu elektromagnetycznego można przypuścić, że efekt będzie natychmiastowy.

W przypadku chorych na epilepsję, długość typowego ataku „petit mal” lub psychomotorycznego jest ok. 1 do 2 min (rzadko dłużej), a długość „grand mal” ataku jest od 1 do 5 min. W przypadku zdrowych osobników, długość epileptycznego ataku wywołanego czasowo-ograniczonym impulsem elektromagnetycznym będzie prawdopodobnie podobna jak u chorych. Po ukończeniu zewnętrznej stymulacji, powrót do normalnego stanu motorycznego będzie podobny jak u chorych na epilepsję, prawdopodobnie szybszy.

Technologia ta, zakładając, że będzie działać jak opisano powyżej, może być używana do natychmiastowego obezwładnienia osób, zarówno jednostek jak i grup. Ponieważ nie istnieją żadne badania weryfikujące powyższe założenia i postulaty, proponowana tu użytkowość musi być potwierdzona i zoptymalizowana eksperymentalnie szczególnie jeżeli chodzi o modulację efektów, które mogą być zróżnicowane zaczynając od łagodnego zaburzenia koncentracji, poprzez zróżnicowane zaburzenia aparatu kontroli ruchu, a kończąc na skurczach mięśni i utracie przytomności.

Podobnie jak z innymi typami technologii ataków poprzez impulsy elektromagnetyczne, przed ich działaniem można się schronić używając barier lub ochron z metalu. Istnieją również leki antykonwulsyjne stosowane u chorych na epilepsję, które z różną skutecznością modulują lub zapobiegają atakom. Ich efektywność w przypadku zapobieganiu lub modulacji epileptycznego działania impulsów elektromagnetycznych jest nieznana, być może zerowa, i raczej mniejsza niż w przypadku epilepsji wywołanej foto-indukcyjnie.

Technologiczny status generatora/urządzenia celującego impulsy EM

Zakładając typowe parametry impulsów elektromagnetycznych opisane powyżej (1 nsec, 100 kV/m @15 Hz), istnieje obecnie wiele urządzeń zdolnych wytworzyć pole o takich parametrach, np. elektromagnetyczny generator typu radar o niskim zapotrzebowaniu energii ze względu na ograniczone pole rażenia. Dlatego tego typu technologia może być obecnie poddana ewolucji na polu działania. Podobnie, istnieją obecnie urządzenia celujące, zdolne współpracować z takim generatorem, ale zachodzi potrzeba rozwoju urządzeń celujących precyzyjnie na daleką odległość – na kilkaset metrów. Użytek tego typu będzie jednak wymagał zabezpieczenia wyższych potrzeb energetycznych tych urządzeń. Ponieważ nie ma specyficznych opisów takich urzadzeń, konkretne potrzeby energetyczne są obecnie nie do oszacowania.
CDN.

W ostatniej części: Efekty obezwładniające – energia akustyczna, Efekty biologiczne – laser
Tłum. B.S.

63 komentarze Efekty biologiczne wybranych broni nieśmiercionośnych, cz. 2

 • RealityMicha

  do dd, nie zgodzę się, test jest wartościowy
  Skąd wiesz ilu osobom brakuje jodu?
  Skąd masz te statystyki?
  Nie potrzeba zaklejać plasterkiem.
  Wielu osobom jodyna znika, nawet po 1 godzinie!!
  ====================================================
  Ja wykonałem test z jodyną, kilka tygodni temu.
  Po suplementacji płynem lugola mam już jod wyrównany
  Pozdrawiam

  • dd

   iodine practitioner knowledge ,jodyna moze znikac, kazdy ma inna skore itp itd
   sorki ale nie bede sie wyklocal jak Ci tak Lukasz powiedziwal to mosi byc prawda 😉

 • RealityMicha

  add,santa, revi
  Podobno sól himalajska jest już podrabiana.
  Przechodzę na sól kopalnianą z Bochni
  ………………………………
  Ile jodyny dodajesz do kąpieli? To dobry pomysł

  • revi

   A gdzie tą sól można kupić?

  • greg2014

   Sól kłodawska jest doskonała.
   A nie lepiej nakapać kropli jodyny czy Lugola do szklanki i wypić?
   Wybija bakterie, nasyca żołądek jodem, likwiduje nadmiarowe grzyby.
   Na skórę też dobrze działa (dr Sircus poleca Lugola naskórnie)
   Doustnie poleca jod atomowy – Nascent Iodine, ale cholernie
   drogi.

  • santa

   Kupuje naszą sól kłodawska, ciechocinska byle brudna była.(nie kupuje żadnych reklamowanych,drogich, himalajskich)
   Polecam moczyć nogi w soli, occie swojej roboty.(oczywiscie z wodą prawie gorącą)
   Jodyny starcza na 6-10 wanien zależy od wielkosci. Każde skaleczenie traktuję jodyną.

 • czaro

  Szef judeochrześcijańskiego koncernu watykańskigo, Bergoglio, spotyka się z żydowskim właścicielem Facebook’a, Markiem Zuckerberg’em w celu omówienia promocji globalnego obozu koncentracyjnego dla ludzkości.

  http://wolna-polska.pl/wiadomosci/bergoglio-zuckerberg-globalny-oboz-koncentracyjny-nowego-porzadku-swiata-2016-08

  https://www.youtube.com/watch?v=aD-Yx3R0IpI

 • Ania

  Mobilizacja 300.000 żołnierzy! ! !

  Rosja zmobilizowała Rezerwistów do Wojska po raz pierwszy od 1968 roku od czasu inwazji na Czechosłowację. Wczoraj 30 sierpnia, dziennikarze odkryli, że całkowita mobilizacja dotyczy 80 brygad. Około 10 brygad czołgistów, 30 brygad artylerii, 20 brygad karabinów i 20 innych brygad wsparcia. Więc razem daje to około 300 tysięcy mężczyzn.

  Według Pentagonu, nigdy nie było takiej mobilizacji w Rosji wcześniej. Doświadczeni urzędnicy Pentagonu określają to jako „zdumiewające!” Według dwóch niezależnych źródeł w Wywiadzie, różne źródła wskazują, że Rosjanie zamierzają podjąć działanie – ale nie są pewni, czy to działanie będzie na Ukrainie, w Syrii lub gdzie indziej. Jeden z urzędników powiedział: Obawiam się, że wielkość tej mobilizacji może oznaczać „wszystkie powyższe razem”.
  bo:
  – Rosja zmobilizowała także oddziały Gwardii Narodowej, oraz mobilizuje rezerwy w wielkości od 35.000 do 95.000 ludzi.

  – Rosja zapewniła, że będzie to wojna koalicji, wysyłając swoich sojuszników do granicy białorusko-polskiej. Koalicja ta obejmuje jednostki z Rosji, Białorusi, Kazachstanu, Armenii, Tadżykistanu i Kirgistanu.(Od siebie dodam że te ćwiczenia przy granicy polskiej w okolicy Brześcia trwały od 23 do 27 sierpnia. Niby sie zakończyły ale niepokojące jest to że wojska tam pozostały )

  – Gdy policzy się to wszystko, Rosja i sojusznicy mają teraz coś w rodzaju pół miliona ludzi w pogotowiu na granicach Ukrainy, krajów bałtyckich oraz w Polski.

  Nigdy nie widziałem czegoś podobnego.

  Analitycy uważają, że Inwazja odbędzie się we wrześniu, po szczycie G-20 w Chinach. Twierdzą też, że Rosjanie mogą poruszać się z taką mocą, tak wielu żołnierzy i tyle zbroi, że Ukraina będzie zdobyta w ciągu kilku dni. NATO zaś będzie całkowicie niezdolne do niczego by cokolwiek z tym zrobić.

  Informacja streszczona
  za : Kod czasu
  na podstawie http://www.superstation95.com/index.php/world/1911

 • greg2014

  Polska została podzielona przez czterech oprawców
  Posted on Sierpień 29th, 2016 by Robert in Polska kolonia

  kolonizacja Polski

  Prawdą jest ciągłe pragnienie żydów przywrócenia na terenie Polski Judeopolonii. Projekt sprzed pierwszej wojny światowej, stale rozbrzmiewa w żydowskich uszach.

  Jednak nie bądźmy naiwni. Nie tylko żydzi chcą przejąć władzę nad Polakami.

  Do niedawna byliśmy pod rosyjskim butem, teraz przechodzimy pod amerykańskiego buta. Od lat dziewięćdziesiątych jesteśmy pod butem korporacji farmaceutycznych, kolejny niewolniczy but to ekonomia i system międzynarodowej finansjery. W mediach od dekad ponad 80% prasy jest w rękach niemieckich.

  Wdeptywanie Polaków w ziemię trwa od wieków. Nasz kraj jak prostytutka przekazywany jest z rąk do rąk.

  Jeżeli policzymy tylko duże grupy wpływu, to rozbiór naszego państwa został dokonany przez czterech zaborców:

  pierwszy to system finansowo-kredytowy międzynarodowego żyda, czyli przejęcie kontroli nad złotówką, NBP, podażą pieniądza, finansowaniem gospodarki, monopolem nad nowym pieniądzem wrzucanym jako kredyt w gospodarkę, kreacją kredytów, odsetkowością. To jest powód olbrzymiego zadłużenia kraju. Polska gospodarka dochodzi do ściany. Rząd PiS-u ma coraz mniej możliwości zdobycia dodatkowych dochodów, bez których dokona zapaści ekonomicznej. Cały czas musi klękać przed bankierami, aby ich instytucje wykupywały obligacje skarbowe. Wcześniej poszczególne partie rządzące klękały przed bankierskimi: MFW i Bankiem światowym. Teraz jest czas obligacji. Kompletnie nie widać nawet za gęstą mgłą nadziei nad wdrożeniem nowej ekonomii. Wiąże się to walką z banksterką. Prezydent próbował, jednak poniósł całkowitą porażkę we wdrożeniu ustawy frankowej. Bankierzy górą!
  Drugi but to firmy farmaceutyczne. Na wzór amerykańskiego systemu wdrożono metody leczenia Polaków. Całkowicie wykluczono i zabroniono używania tanich, skutecznych, naturalnych metod leczenia. W szkołach medycznych narzucono korporacyjną medycynę, do tego stopnia, że lekarze nie mają wiedzy o naturalnych terapiach. Przez buta firm farmaceutycznych niepotrzebnie umiera setki tysięcy Polaków. Gdyby dopuszczono do gabinetów lekarskich i szpitali naturalne terapie, to bylibyśmy najzdrowszym narodem świata. Budżet państwa zaoszczędziłby miliony złotych na super drogie leki i szczepionki farmaceutyczne. Firmy farmaceutyczne górą!
  Trzeci but to amerykański. Bankierzy muszą zniszczyć Rosję i Chiny, aby wdrożyć system NWO. Bez niego całkowicie polegną. Dlatego na terytorium Polski instalują bazę antyrakietową, która może posłużyć do bezpośredniego ataku na Rosję. Polacy mogą być użyci, jak tarcze w wojnie pomiędzy bankierami, a Rosją i Chinami. Chwilowo but amerykański wpłynie pozytywnie na Polskę. Dzięki temu odrzucimy destrukcyjne wpływy rosyjskie z polskiej gospodarki i polityki. To jest powód odsunięcia SLD i PO od koryta rządowego. Teraz czas na amerykańską partie – PiS. Niewolnictwo polityczne górą!
  Czwarty but to media niemieckie. Politycy pozwolili na zagrabienie rynku medialnego w Polsce. To jest powód tak długiego wychodzenia z kłamstw: historycznych, religijnych, medycznych, politycznych, ekonomicznych. Media niemieckie górą!

  Polacy zostali oślepieni pisowską nadzieją. Politycy tej partii walczą tylko na jednym polu. Na obszarze, na którym dostali amerykańskie pozwolenie, czyli eliminują wpływy rosyjskie z polityki i gospodarki. Jest to bardzo ważna batalia, ale niezastopowanie jej w dogodnym momencie, zakończy się wojną na terenie Polski. Nie będzie to wojna światowa, tylko regionalna.

  Uważajmy na to co robi obecny rząd. Można powiedzieć, że walczą o suwerenność Polski. Grupa Wyszehradzka całkiem dobrze funkcjonuje.

  Jednak musimy rozumieć, że jest to mikroskopijna walka o niezależność Polski. Współczuję ludziom, którzy nie mają dostępu do prawdy lub nie chcą ją przyjąć. Są zmuszeni żyć w złudnej nadziei.

  Musimy to wykrzyczeć w internecie. Jarosław Kaczyński, Andrzej Duda, rząd Szydło nie walczą, a pielęgnują niewolnictwo: bankierskie, medyczne, medialne. Być może coś ruszyło w niemieckim bucie, jest jakiś optymizm, ale to wszystko jest takie ślamazarne, niespójne, że tylko niepoprawni optymiści dostrzegą światełko w tunelu.

  Jarosławowi Kaczyńskiemu polecam kupić duży budzik, aby obudził się, otrząsnął i dał sygnał do prawdziwych zmian. W końcu oni zamordowali mu brata.
  https://wiadomosci.robertbrzoza.pl/polska-kolonia/polska-zostala-podzielona-przez-czterech-oprawcow/

 • RealityMicha

  Do cukru, podczas produkcji dodawany jest chlor!!!
  Dlaczego??
  Po to aby go wybielić!!!
  MORDERCY!!!!!
  PRZESTAŃCIE WYSYŁAĆ LUDZI NA TAMTEN ŚWIAT!!!
  WASZ CZAS POBYTU NA TYM ŚWIECIE, JEST BLISKI!!! 🙁
  Info autoryzowane

  • Ania

   Do wszystkiego, do czego się da dodają chlorowce ( chlor, fluor, brom)
   Wypierają one jod z organizmu i czynia ludzi chorymi i tepymi umysłowo.
   Swiatowa populacja cierpi na ogromny niedobór jodu !!!
   http://www.klr.com.pl/archiwum/?znaczenie-jodu-dla-zachowania-dobrego-stanu-zdrowia,61

   • greg2014

    Do papieru toaletowego, podpasek, mąki..

    Wszystko ma być ”śnieżnobiałe”.

    Używanie jodyny, Lugola czy SSKI to teraz konieczność,
    Tylko w celu wyrugowania chlorowców, suplementacja
    w następnej kolejności.
    Choćby poprzez smarowanie skóry.
    Małym dzieciom można robić mini-inhalacje, na
    spodeczek koło łóżka na spodek z wodą wkroplić 10 kropli
    Lugola lub jodyny.

    • sprawdzam

     A tak przy okazji … do woreczków na herbatę expresową też.

    • RealityMicha

     add greg2014
     Żeby jod czy płyn lugola się przyswoił muszą byc spełnone pewne warunki.
     Polecam ostatni wykład Łukasz Lubickiego
     https://www.youtube.com/watch?v=D_JEJYjhhyQ

    • RealityMicha

     add greg2014
     Mój eksperyment
     Wykonałem badanie quntec-em, mojej kobiecie.
     Poziom jodu bardzo niski- krytyczny.
     Umieściłem na noc, w sypialni,małą porcelanową miseczkę, do miseczki nalałem troszkę wody mineralne + kilkanaście kropli jodyny.
     Czynność tę powtórzyłem następnej nocy.
     Ponownie wykonałem badanie quntec-em.
     O dziwo!
     Quantec pokazał jod w normie!!

     Nie oznacza to wcale, że jod najlepiej wchłania się przez płuca.
     Najlepsze wchłanianie jest przez skórę.

    • RealityMicha

     Szanowni Państwo
     Wykonajcie sobie test.
     Wieczorem posmarujcie jodyną np pośladek.
     Jeśli rano ślad pozostanie, oznacza to że mam jod w normie.
     Jeśli „plama z jodu zniknie należy jak najszybciej uzupełnić jod.
     Ale co zrobić aby tarczyca wysyciła się na maxa??
     Co zrobić aby inne nasze organy posiadały go w normie??
     Polecam Łukasza Lubickiego:-)
     https://www.youtube.com/watch?v=D_JEJYjhhyQ
     Łukasza poznałem kilkanaście dni temu.
     Niesamowity człowiek!
     Posiada potężną wiedzę!

    • revi

     To z filmiku wychodzi, że sól kłodawska jest mniej warta niż bocheńska i himalajska.

    • santa

     Stosuję kąpiel z dodatkiem jodyny, tak sobie wymysliłam 35lat temu.(nigdy nie zamienię wanny na brodzik!)

    • dd

     do Reality, taki test jest bezwartościowy,85% ze skory i tak wyparuje, mozna zakleic plastrem ale i co nam to powie skoro ponad 90pr ma niedobor jodu? Pozatym efekt uszkodzonej gabki,odsetek osob ma po kilku tyg wieksze wchlanianie niz zaraz po zaczeciu kuracji,cialo ludzkie to nie prosto zbudowany cep ale doskonany program

 • Ania

  Monitor:
  Ciągle w moderację ostatnio wpadam.

 • Bartek Modny

  Ziemskim a syndykatami, które składają się na to do czego wielu odnosi się jako do Kabala.

  Negocjacje te poruszają się wolno i dążą do nikąd. Obecnie debatują oni nad losem członków syndykatów i tych, którzy pracowali dla nich zarówno świadomie jak i nie świadomie. Syndykaty te nalegają na to, aby albo każdy z nich uzyskał immunitet i ułaskawienie albo żaden ich członek. Odnosili się oni do każdego kto pracował w rozmaitych tajnych programach na ziemi jak i również i do tych, którzy służyli w zadaniach poza planetą takich jak ja w TPK.

  Nalegają oni również na przeprowadzenie kontrolowanego ujawnienia szczątkowego, które odbyłoby się stopniowo na przestrzeni stu lat. Są przeciwni jakiemukolwiek zrzutowi dokumentów, upierając się przy tym, że zdestabilizowałoby to cały system ekonomiczno-socjalny na naszej planecie. Argumentowali oni tym, że Pełne Ujawnienie doprowadziłoby do chaosu i wielu ofiar śmiertelnych z powodu zamieszek, gniewu ludzi oraz paniki ze strony państw będących ofiarami Kabala. Państwa te mogą rozpocząć niszczenie swoich gospodarek i podjąć nagłe i zuchwałe akty agresji przeciwko sobie nawzajem, doprowadzając do wojen na wielką skalę. Większa część członków Sojuszu Ziemskiego ma również podobne obawy odnośnie tego scenariusza, który może mieć miejsce w przypadku Pełnego Ujawnienia.

  Gonzales zaczął w następnej kolejności mówić o tym, że syndykaty przygotowały się już na wypadek ogromnego zrzutu danych do Internetu. Opracowali już wyłącznik awaryjny Internetu i mogą unieszkodliwić komunikację oraz nawet sieć elektryczną w niektórych regionach, aby powstrzymać przeglądanie tych danych. Mogą załagodzić reakcje tych, którzy już te dane widzieli choćby przez komunikaty z ich kontrolowanego przedsiębiorstwa mass mediów.

  https://ujawnienie.wordpress.com/2016/08/28/corey-goode-aktualizacja-wywiadu-cz-2/

 • Bartek Modny

  Zapytałem czy będzie jakiś sposób, aby dowiedzieć się czy nakierowaliśmy się na optymalną ziemską rzeczywistość. Tear-Eir po prostu odpowiedział, że “gdy świat zatrzęsie się” wokół Davida i mnie to wtedy będziemy wiedzieli czy nasza kolektywna świadomość wybrała “coś innego niż optymalną rzeczywistość doczesną”. Jeśli tak się sprawy mają to David i ja zaciśniemy zęby ale rozpoznamy to co wydarzyło się.

  Rozmyślałem o tym, że może to być trzęsienie Ziemi ale David i ja żyjemy dość daleko od siebie. Prawdopodobieństwo doświadczenia razem tego samego trzęsienia Ziemi jest bardzo niewielkie. Jednakże po przedyskutowaniu tego z Davidem stwierdził on, że scenariusz dotyczący przebiegunowania Ziemi będzie obejmował jednoczesne trzęsienia ziemi na całej kuli ziemskiej jak i również, erupcje wulkanów, tsunami oraz ogromnych rozmiarów huragany. Jest ważnym, aby zanotować tutaj to, że posiadamy zdolności, aby przekierować naszą przyszłość na “optymalną ziemską rzeczywistość”. Wymaga to przeciągnięcia nas przez proces Pełnego Ujawnienia oraz wykonywanie każdy swojej pracy, aby zwiększać naszą pozytywną polaryzację oraz dążenie do Wzniesienia.

  https://ujawnienie.wordpress.com/2016/08/28/corey-goode-aktualizacja-wywiadu-cz-2/

 • Tomex

  Codziennie lecą nachalne reklamy : „Pij wodę z kranu!”. W Gdańsku organizują jakiś wielki festyn z tym związany. Kto za to płaci warto byłoby zbadać.
  Przedziwna sprawa z tą całą nagonką do picia nie przegotowanej kranówki. Dzieje się tak od ubiegłego roku.
  Odkąd piję ze studni jestem zdrowszy.
  Dziadek przywozi baryłkę co tydzień.

 • Ania

  A to ci dopiero…

  Czy to prawda, czy rosyjska propaganda, trudno powiedzieć.
  Ale robi wrażenie.

  „Inquisitr: Rosja otrzymuje broń od UFO

  Posted by Marucha w dniu 2016-08-30 (wtorek)

  Znaleziono wyjaśnienie niezwykłej mocy rosyjskiej broni. Przynajmniej takie zdanie przedstawił periodyk Inquisitr. Powołując się na znanych konspirologów, periodyk pisze, że Moskwa otrzymuje technologie od… kosmitów.

  Rzekomo właśnie dzięki pomocy przybyszy z kosmosu Moskwa zepsuła sprzęt niszczyciela Donald Cook, demoralizując amerykańskich dowódców, a teraz grozi USA w Syrii — cytuje treść artykułu rosyjska telewizja RT.

  Amerykańscy specjaliści od teorii spiskowych przedstawili niesamowitą teorię — pisze Inquisitr. Ich zdaniem rosyjskie siły zbrojne wykorzystują w Syrii zaawansowaną broń, opracowaną na podstawie tajnej umowy technologicznej między Moskwą i cywilizacjami pozaziemskimi. Sprawozdawca gazety „Veterans Today” [sic! – admin] James Preston twierdzi, że rosyjskie wojska dysponują takimi pozaziemskimi technologiami jak torpedy ponaddźwiękowe i pociski zdolne do wykonywania podczas lotu złożonych manewrów.

  Poza tym samoloty rosyjskich sił powietrznych są rzekomo wyposażone w system maskowania UFO, dzięki któremu statek powietrzny staje się niewidoczny lub niewykrywalny.

  Jak podkreśla periodyk, ten pomysł Prestona pod wieloma względami współbrzmi z teorią innego specjalisty i „demaskatora programu kosmicznego” Corey’a Gooda. Ten również twierdził, że czołowe mocarstwa światowe realizują tajne programy wojskowe, współpracując z kosmitami. Przedstawia się między innymi opinię, że 8,5 biliona dolarów, z których nie może się rozliczyć Pentagon, w rzeczywistości zostało wydane na tajny projekt kosmiczny. Ten statek kosmiczny przypominający statek Enterprise z serialu „Star Trek” został rzekomo wysłany w kosmos z supertajną misją.(…).

 • greg2014

  Tak jak zawsze.
  Petycje, srycje, a banda przekupionych skorumpowanych
  durniów i tak zrobi swoje.

  • RealityMicha

   add greg2014, tak dalej nie może być!
   Coś z tym trzeba zrobić!

  • Ania

   Dobra, niech sobie leczą po swojemu.Do zmiany zdania ich nie zmusisz, bo oni już się sprzedali i raczej nie mogą się wycofać.

   A nam niech tylko pozwolą uprawiać konopie do swoich celów.

   Wieści szybko się rozejdą na temat wartości leczniczej konopi lub ich braku.

   • RealityMicha

    addGraża, zgadzam się!
    Sataniści! kuźwa!

   • greg2014

    Właśnie pokazują swoją wolę..
    A w Usa już chyba w 25 stanach legalna.
    Może w odległej euro-pejskiej delegaturze kiedyś
    też pozwolą? 😉

 • Alex

  Czy są jakieś wieści od Keshe, bo dawno nic nie obiecał ?

  • Admin

   Cały czas. Fundacja Keshe pracuje teraz dla włoskiego rządu by zabezpieczyć ofiary trzęsienia i przygotować się do nowych.

 • greg2014

  Lekarze: Nie potwierdzono, że marihuana leczy nowotwory
  Dodano dzisiaj 10:51

  Lekarze, konsultanci krajowi oraz onkologiczne towarzystwa naukowe w rozesłanym do mediów oświadczeniu napisali, że działania pochodnych marihuany w leczeniu nowotworów nie zostały potwierdzone w warunkach klinicznych.
  Lekarze zabrali głos w tej sprawie w związku z dyskusją, jaka toczy się wokół możliwości zastosowania pochodnych marihuany w chorobach nowotworowych. W oświadczeniu napisali, że badania, które sugerowały przeciwnowotworowe działanie tych preparatów, miały wyłącznie charakter eksperymentalny, a ich wyniki nie zostały potwierdzone w warunkach klinicznych.
  „Preparaty te nie są zarejestrowane w tym wskazaniu w jakimkolwiek kraju na świecie. Dotychczasowe doświadczenia w ich stosowaniu dotyczą wyłącznie niepożądanych objawów towarzyszących chorobie nowotworowej i jej leczeniu, takich jak nudności i wymioty związane z chemioterapią lub radioterapią, bóle, duszność i brak apetytu” – czytamy w piśmie.
  Pod oświadczeniem zatytułowanym „Stanowisko onkologicznych towarzystw naukowych i konsultantów krajowych w dziedzinie onkologii dotyczące stosowania pochodnych marihuany w leczeniu nowotworów” podpisali się:
  Prof. dr hab. Jacek Fijuth, przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego
  Prof. dr hab. Piotr Rutkowski, prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej
  Prof. dr hab. Krzysztof Składowski, prezes Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej
  Prof. dr hab. Piotr Wysocki, prezes Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej
  Prof. dr hab. Rafał Dziadziuszko, konsultant krajowy w dziedzinie radioterapii onkologicznej
  Prof. dr hab. Arkadiusz Jeziorski, konsultant krajowy w dziedzinie chirurgii onkologicznej
  Prof. dr hab. Maciej Krzakowski, konsultant krajowy w dziedzinie onkologii klinicznej
  Projekt Kukiz’15
  W lutym tego roku poseł Kukiz’15 Piotr Liroy-Marzec złożył na ręce marszałka Sejmu projekt ustawy dopuszczający leczniczą marihuanę.
  – To projekt, na który ludzie czekali od bardzo wielu lat. Ludzie chorzy, umierający, cierpiący na poważne choroby. Tak samo ludzie na wózkach inwalidzkich. Projekt, który powstawał bardzo długi okres czasu. Szczególnie w ostatnich miesiącach był konsultowany z wieloma grupami ekspertów. Wydaje nam się, ze przygotowaliśmy najlepszy, jaki można było przygotować. Liczymy, że nie będzie zawierał żadnych błędów, które mogą go zatrzymać – powiedział wówczas poseł Piotr Liroy-Marzec.
  „Ustawa Kality”
  Przedstawiciele SLD przedłożyli w Sejmie petycję do Sejmu w sprawie tzw. ustawy Kality mającej na celu legalizację marihuany do celów medycznych.
  Petycja zawierającą apel o zmianę przepisów, które umożliwiłyby leczenie za pomocą medycznej marihuany oraz substancji zawierających olej konopny, została złożona w obecności sekretarza generalnego SLD Marcina Kulaska, wiceprzewodniczącego Andrzeja Szejna oraz dyrektora SLD d/s prawnych Katarzyny Bernadetta Olszewskiej.
  / Źródło: Wprost.pl

  https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjF2N39i-nOAhXExRQKHSv_DqAQqQIILTAA&url=https%3A%2F%2Fwww.wprost.pl%2Fkraj%2F10021222%2FLekarze-Nie-potwierdzono-ze-marihuana-leczy-nowotwory.html&usg=AFQjCNHKeGGjPuSW6I6rm7qTBtPLvRg9hg&sig2=vV8BzhRD-UYmeQITdHp16g

 • v5

  Robicie tutaj wielką aferę w telewizji dawno temu nawet pokazywali, że mają urządzenia (zwał jak zwał) chyba głośnik jednokierunkowy, który jak się ustawi na konkretną osobę to tylko ona słyszy dźwięki i nikt wokół tej osoby nie jest wstanie nic usłyszeć dzięki specjalnej konstrukcji głośnika i fali przenoszenia sygnału operator urządzenia może wysyłać muzykę lub normalnie mówić, a osoba, która to słyszy myśli, że coś się z nią dzieje albo rozmawia bogiem. Ja ostatnio mam szumy w uszach nie wiem od czego czy to wina używanych jakiejś technologii czy ktoś próbuje nas masowo zahipnotyzować lub programować, ale nie jest to przyjemne szumy występowały czasem w nocy, ale teraz nawet w ciągu dnia to się dzieje. Nie wiem czy wojsko coś na nas testuje czy to satelity, które nad nami latają wysyłają tym bardziej, że trochę tego tam jest i nie wiadomo do czego służą, a teraz obecnie Chińczycy mają satelitę, który komunikuje się kwantowo .

  • Irol

   Od 3 lat szukam takiego głośnika dla głuchego Ojca. Wiecie, gdzie można taki kupić w sensownej cenie?

 • RealityMicha

  APOKALIPSA Końcowe wydarzenia
  https://www.youtube.com/watch?v=PRhwHSxu3vU

 • znak

  [usunięte, dane personalne. M.K. nie życzy sobie by wymieniać jego nazwisko, z uwagi na groźby jakie są już kierowane pod jego adresem. M.P.]

 • waryjat

  Pojawiła się 2 część wystąpienia Łukasza Lubickiego z Harmonii Kosmosu 2016 r. w Sulistrowicach -> https://www.youtube.com/watch?v=D_JEJYjhhyQ

  gdyby ktoś nie widział 1 części -> https://www.youtube.com/watch?v=AfnXoKhAn9o

 • znak

  Czy ja dobrze usłyszałem ? na tym filmie https://www.youtube.com/watch?v=i6vV15RGY80 w 11m29s zapowiadasz Monitor dystrybucję ,jak to nazwałeś -generatora- ? A czy wcześniej przedstawisz film z pomiarami tzw.oszczędności ? Samo oświadczenie ,kogoś tam jest mało przekonujące bez filmu ,to chyba jasne .
  Odrastające kończyny ? , szok to za mało powiedziane jak dla mnie .
  Z takim przekonaniem opowiadacie Monitor jak i ten kolega,o tej łodzi , o tej technologi wdrożonej niby na okrętach ….
  A SKĄD MACIE TAKIE INFORMACJE ??? wolno zapytać ?

  • Admin

   Przecież nie musisz tego ani oglądać ani słuchać. I nikt ci nie będzie kazał kupować.
   Chcemy zrobić dystrybucję z minimalnym zyskiem, by MaGravy trafiły do każdego.
   Nie wiem czy się to nam uda, na razie prowadzimy rozmowy z tymi, którzy to robią z dobrymi rezultatami. I jest ich więcej niż ci się wydaje.

 • Stanisław

  Główny tekst przeczytany do pliku dźwiękowego – dla osób mających problem ze wzrokiem

  http://speedy.sh/mNt9v/Efekty-biologiczne-wybranych-broni-niesmiercionosnych-cz-2.mp3

  • fel123

   Po co Ty w kółko to piszesz?
   Przecież nikt z tego nie korzysta!!!!!!!!!

  • Stanisław

   Nie pasuje ? OK ! mniej pracy dla mnie ! Zdrówka życzę tym co mają lepszy wzrok niż piszący te słowa.

   • RealityMicha

    addStanisław, mnie pasuje, rób dalej proszę, nie słuchaj i czytaj egeistów!
    Pozdrawiam

    • sprawdzam

     Popieram. Stanisławie, jest mnóstwo osób, dla których przeczytanie więcej niż kilka zdań jest problemem, a niektórzy mogą tylko liczyć na to, że ktoś z ich rodziny/znajomych przeczyta Twoje anonse o udźwiękowieniu artykułów i włączy to osobie, która nie widzi wcale.

   • Admin

    Stanisław podsyła mi statystyki osób, które tego słuchają. Nie macie pojęcia jak ludzie niewidomi szukają innych informacji niż te w mediach „oficjalnych”.

    • Mis_coralgol

     Forma Pana wiadomosci niczym sie nie rozni od oficjalnych. Obie przekazuja glownie strach, ktory nie prowadzi do niczego dobrego u czytelnikow… a takze i u piszacego.

     Czlowiek opanowany przez strach daleko nie zajedzie. Nie wyjdzie tez z blednego kola, ktore kreci sie od wiekow.

     https://www.youtube.com/watch?v=31shlv5Z71A
     Rice Consciousness experiment, inspired by Dr Masaru Emoto

   • Irol

    Stasiu, robisz wspaniałą robotę z tą audiotranskrypcją dla niewidomych. Nie przestawaj i miej w „tylnym poważaniu” takich jewrejskich malkontenów.

    • Stanisław

     Staram się , choć nie każdy tekst ze strony Monitora czy też innego portalu można „przeczytać” do mp3 przez Expressivo , gdyż odnośniki i inny język niż Polski wprowadza zamęt. Być może to wina konfiguracji , jednak nie znam się n tym i proszę o wybaczenie gdy nie wszystko jest zrozumiałe.

    • Kuna

     panie Stanisławie!
     Już dawno powinien Pan przeczytać od nas słowa uznania.
     Dlatego może dobrze, że fel000 dał plamę, bo dzięki temu dowiedział się Pan, że ma wielu zwolenników.

 • RealityMicha

  Jak się bronić??