Frankiści i ich rola w NWO i depopulacji

Przepraszam wszystkich czytelników Monitora Polskiego za przerwę w publikacjach. Wziąłem mały urlop, a następnie brałem udział w 4 zlocie „Łańcuch Życia” w Skorochowie. Na YouTube i DailyMotion ukażą się relacje z tej bardzo udanej imprezy Jana Taratajcio. Już dzisiaj zapraszamy na 5 zlot, który odbędzie się w Skorochowie 12-13 sierpnia.

FrankChciałbym dzisiaj przypomnieć bardzo ważny wątek z historii Polski dotyczący satanistycznej żydowskiej sekty tzw. Frankistów, którzy w dużym stopniu przejęli rolę polskiej arystokracji i szlachty. To właśnie zwolennicy Sabbataja Cwi, a potem Jakuba Franka wraz z syjonistami chcą utworzyć tzw. NWO z Rządem Światowym w Jerozolimie i ich rękami dokonywane jest największe w historii ludobójstwo, tzw. depopulacja. Neofici czyli krypto-żydzi tworzyli trzon sowietów i nazistów ze Stalinem i Hitlerem na czele. To oni są autorami „Protokołów Mędrców Syjonu”. Wszystkie rodziny tzw. „banksterów” są czcicielami Cwi i Franka. W wielkim stopniu to tych ludzi dotyczy afera Pizzagate, kult Molocha, krwawe rytuały, picie krwi i kanibalizm.

Niemal wszystkie media z alternatywnymi włącznie milczą na ten temat, skupiając się na „żydach” czy też anonimowych Iluminatach i masonerii, a przecież te są tylko i wyłącznie mackami mafii frankistów i sabataistów.

Należy zaznaczyć, że nazwiska obecnie niewiele znaczą – po ponad 200 latach, na skutek wojen i pomieszania z rodzimą ludnością, trudno jest stwierdzić czy ktoś jest ukrytym frankistą czy też nie. Jednakże tych praktykujących można na pewno znaleźć tam gdzie dokonuje się decyzji – na szczeblach władzy, w bankach, urzędach, w wymiarze sprawiedliwości, edukacji czy wymiarze sprawiedliwości. I należy pamiętać o tym, że ta sekta nie ma dobrych zamiarów wobec nas – zwykłych ludzi zwanych przez nich „gojami”, a także samych żydów praktykujących judaizm. Jeśli nie będziemy o tym głośno mówić nie usuniemy tych ludzi z ich stanowisk, czeka nas to co spotkało setki milionów ludzi podczas rzezi Ormian, I i II wojny światowej czy obecnie – ludobójstwa w Afganistanie, Iraku, Libii, Syrii…

Chrzest Frankistów
fragment artykułu Olgi Połajewskiej pochodzącego z czasopisma „Ojczyzna” Nr 12 z 15 czerwca 1998.

Na przełomie czasów saskich i stanisławowskich miał miejsce fakt na pozór drobny, w istocie jednak brzemienny w bardzo ważne skutki. Byt nim chrzest żydowskiej sekty frankistów. Przenikanie Żydów do wewnątrz społeczeństwa polskiego dokonywało się zresztą – nieraz w rozmiarach dosyć poważnych – również i wcześniej. Duża część ochrzczonych Żydów przedostawała się w szeregi szlachty. W statucie litewskim zawarta była klauzula brzmiąca: Jeżeli który żyd lub żydówka do wiary chrześcijańskiej przystąpili, tedy każda taka osoba i potomstwo ich za szlachcica poczytani być mają.

Korzystając z tego artykułu, ochrzczeni Żydzi na Litwie uważali się za szlachtę, bez osobnej nobilitacji sejmowej ubierali się w kontusze, chodzili przy szablach, zajmowali urzędy, kupowali dobra ziemskie – jednym słowem odgrywali rolę panującej warstwy narodu. Ale również i w Koronie bardzo wielu ochrzczonych Żydów zostawało szlachtą. Dokonywało się to drogą nobilitacji albo przyjmowania do szlacheckich rodzin polskich (adopcja itp.). Chrzty dokonywane były przeważnie dla kariery – chrzcili się Żydzi najzamożniejsi i mający najrozleglejsze stosunki, toteż łatwo im było wystarać się o skuteczne poparcie przy zabiegach o uszlachcenie. Częstym zwyczajem było, że chrzczący się Żydzi dobierali sobie najwybitniejsze osobistości polskie na ojców chrzestnych. Jak twierdzi Stanisław Didier, w herbarzach szlachty polskiej spotykamy setki uszlachconych rodzin neofickich. Teodor Jeske-Choiński, który zadał sobie trud przeszukania metryk w archiwach pewnej liczby kościołów celem stwierdzenia rozmiarów procesu chrzczenia Żydów w Polsce i zebrany tą drogą materiał ogłosił w książce pt. Neofici polscy, odnalazł dane o 6 rodzinach ochrzczonych Żydów, nobilitowanych w wieku XVI i XVII, oraz stwierdził, że w roku 1764-65 nobilitowano 52 rodziny ochrzczonych Żydów, według jego zdania, niefrankistów. Żydów ochrzczonych nieuszlachconych, albo nie wiadomo, czy wówczas, lub później uszlachconych, odnalazł liczbę ogromną. Wiadomo jest, że ks. Turczynowicz (zmarły w 1773 r.), który zajmował się nawracaniem Żydów, ochrzcił ich około 500, a założony przez niego zakon Mariawitek ochrzcił do 1820 r. około 2 tys. Żydówek. Dr L. Białkowski ustalił, że w samym tylko Poznaniu 17 ochrzczonych Żydów uzyskało w latach 1577-1784 prawo miejskie. Ochrzczeni Żydzi przyjmowali zazwyczaj nazwiska polskie, najczęściej uformowane sztucznie, np. pochodzące od miejscowości pochodzenia (Dobrzyński od Dobrzynia), od imienia (Jakubowski), od dnia chrztu (Niedzielski od niedzieli), albo od miesiąca chrztu (Wrzesiński, Paździerski, Listopski, Listopadzki, Marzecki itp.), albo od jakiejś okoliczności (Przybylski, Przybyłowski, bo przybył z daleka). Szczególnie ulubione byty przez nowochrzceńców nazwiska: Dobrowolski (z dobrej woli się ochrzcił), Dąbrowski, Krzyżanowski (od krzyża), Lewicki, Lewiński (od imienia Lewi), Majewski, Kwieciński, Kwiatkowski (maj, kwiecień), Nawrocki (Nawrócony), Józefowicz i Grudziński (grudzień). Każde z tych nazwisk nosi po kilkanaście nie spokrewnionych ze sobą rodzin nowochrzczeńców. Asymilacja tych ludzi wyglądała tak, jak zwykle wygląda asymilacja Żydów, chrzczących się dla interesu. Nieraz spełniali oni nadal obrzędy religii żydowskiej. Np. wiadomo o Eliaszu Ebercie, Żydzie, który przyjął katolicyzm w wieku XVII, został nobilitowany i obdarzony bogatymi dzierżawami rządowymi, że pod płaszczykiem gorliwego chrześcijanina spełniał nakazy judaizmu.

Ten zastrzyk „krwi żydowskiej” (w istocie chodzi tutaj raczej o „zastrzyk” cywilizacji żydowskiej ) nie mógł się, oczywiście, nie odbijać na spoistości społeczeństwa polskiego, tym bardziej, że przenikał przede wszystkim do jego warstw czołowych. Ale zastrzyk ten byt niczym w porównaniu z zastrzykiem, jaki stanowił chrzest frankistów. Jakub Lejbowicz, zwany Frankiem, urodzony na polskim Podolu, lecz wychowany w Turcji, uformował się w szeregach ruchu sabbatajskiego, wywołanego przez pseudomesjasza Sabbataja Cwi w Turcji w wieku XVII. Byt to prowodyr tłumów żydowskich, które służyły mu jako dziedzicznemu panu poddani. W 1755 r. przybył on do Polski na czele swych wyznawców, tworzących zwartą organizację, jakby sektę. Tutaj zdobył sobie dodatkowo wśród Żydów ogromną rzeszę zwolenników. Uważany byt powszechnie za sekciarza, przeciwstawiającego się prawowiernemu żydostwu. Między innymi takie jest zdanie Jeske-Choińskiego. Nie jest to jednak, jak się wydaje, pogląd słuszny. Henryk Rolicki na podstawie szeregu faktów dochodzi do przekonania, że byt on przez czołowe czynniki żydowskie wprost odkomenderowany do spełnienia misji, leżącej w interesie Izraela jako całości.

Wiele wyjaśniają własne słowa Franka, powiedziane do współwyznawców: Powiadam wam, kto się nie pomiesza z narodami, daremna praca jego. Chodziło mu niewątpliwie o to, by liczną rzeszę wybitnych Żydów (bo jego zwolennicy byli w dużym odsetku ludźmi wybitnymi, częściowo rabinami) wprowadzić do wnętrza społeczeństwa polskiego i tą drogą zdobyć sobie, w rozstrzygającym momencie dziejów Polski, wpływ na dalsze jej losy. Frank miał, zdaje się, rozległy program akcji politycznej na ziemiach polskich w interesie Izraela, którego nie zdołał jednak urzeczywistnić. Według Rolickiego, chodziło tu o wykrojenie z terytorium Polski obszaru na państwo żydowskie – Judeopolskę.

Chrzest Franka w Warszawie – pisze Rolicki – odbywa się z niezwykłą wspaniałością. Wjechał uroczyście karetą, zaprzężoną w sześć koni, otoczony świtą, złożoną z 30-50 ludzi, agentów jego i gwardzistów. Przez całe życie roztaczał Frank przepych iście królewski, choć był tylko synem pospolitego rabina. W Bernie, a potem w Offenbachu, szasta milionami. Pieniądze płyną doń z Polski i z Turcji. Sumę pieniędzy, wywożonych z Polski dla Franka do Offenbachu, szacują na z górą 4 miliony złotych polskich rocznie. Jak się okazuje, finansowali go jego rzekomi wrogowie, żydzi-talmudyści. Żydzi wszystkich czasów nazywali go „chachamem” („chacham” był ongiś jednym z naczelnych urzędów żydowskiego Sanhedrynu). Cała sekciarska akcja Franka była zapewne tylko pozorem, dla lepszego ugruntowania przekonania o szczerości jego zerwania z żydostwem. Frankiści, rzekomo prześladowani przez Żydów, udali się pod opiekę biskupa kamienieckiego, wkrótce potem mianowanego arcybiskupem lwowskim, Mikołaja Dębowskiego. Ten im nie ufał, lecz wkrótce zmarł, podobno otruty. Następca jego, administrator diecezji lwowskiej, ksiądz Mikulski, obdarzył ich poparciem. W rezultacie frankiści przyjęli chrzest. Według zgodnego zdania szeregu autorów, zarówno Polaków, jak Żydów, frankistów ochrzciło się 24 tysiące. Z tego 6 tys. miało osiąść w samej Warszawie.

Wielu z nich zostało nobilitowanych, zwłaszcza po rozbiorach. Wszyscy oni przybrali nazwiska polskie (sam Frank przybrał nazwisko Dobrucki). Jak twierdzi Jeske-Choiński, ludzie ci nie byli karierowiczami, nie dbali o robienie majątków, lecz zdobywali sobie pozycję w społeczeństwie polskim, jako ludzie nauki, prawnicy, członkowie inteligencji itd. Do szczególnego znaczenia doszły wśród nich rodziny Wołowskich, Krysińskich, Jasińskich, Jeziorańskich, Rudnickich, Piotrowskich, Naimskich, Majewskich, Łabęckich, Jakubowskich, Matuszewskich, Rydeckich i Zielińskich. Władze umierającej Rzeczypospolitej zorientowały się jednak w końcu, że działalność Franka zmierza do jakichś niebezpiecznych dla Polski celów politycznych. W 1760 r. Frank został aresztowany i internowany w twierdzy częstochowskiej, gdzie przebywał do 1773 r. Wydostawszy się z Częstochowy, przeniósł się do Brna Morawskiego, a następnie do Offenbachu, skąd poprzez granicę kierował swą organizacją w Polsce. Umarł w 1791 r. Czym byli frankiści później, niech zaświadczy Jeske-Choiński, który stał na stanowisku, że konflikt Franka z żydostwem był rzeczywisty i szczery, a więc na pewno nie był skłonny do przesady w podejrzliwości wobec jego uczniów:

Frank zakazał im łączyć się z ludnością rdzenną, uważał ich mimo chrztu za członków osobnej sekty. (…) Aż do roku 1810 mniej więcej tworzyli frankiści gromadę nieszczerych neofitów, obcych ludności chrześcijańskiej własnymi obrzędami i majakami sabbatejskimi. Dopiero około roku 1810 zaczyna „wiara” Franka powoli gasnąć… Dorastało drugie i trzecie pokolenie, które kształciło się w szkołach pijarskich, zżyło się z ludnością rdzenną, co im jednak wcale nie przeszkadzało trzymać się ciągle kupy, żenić się pomiędzy sobą, popierać się nawzajem, uważać się za jedną rodzinę. Tak potężny byt wpływ Franka, że go sto lat odmiennych warunków, nie zmogło, nie strawiło. Dopiero najmłodsze, współczesne pokolenie frankistowskie sprzeniewierzyło się wskazówkom swojego mistrza, miesza się także krwią z współwyznawcami aryjskimi. Posłuszni wskazówkom Franka nie mieszali się frankiści przez sto lat z rasa aryjską. Albo żenili się pomiędzy sobą, albo z neofitami i neofitkami świeższej daty. Dopiero około 1850 roku zaczęli niektórzy frankiści łamać tradycje „kompanii”. Pierwszy przykład w tym kierunku dali Wołowscy, Łabęccy i Krysińscy. Później uczynili to samo inni.

Według innych źródeł, podobno jeszcze za czasów Paskiewiczowskich, a więc blisko potowy XIX wieku, frankiści nie tylko żenili się wyłącznie między sobą, ale odprawiali jakieś tajne obrządki. Minęły lata – napisał Rolicki w 1932 r. – Dziś potomkowie frankistów w znacznej większości rozpłynęli się już istotnie w życiu polskim. Pod warunkiem, że w danej rodzinie miał miejsce szereg małżeństw byłych frankistów z rdzennymi aryjkami, można mówić z całą nawet pewnością o pełnej asymilacji tych rodzin. Czy istnieje jeszcze dzisiaj tajny związek, obejmujący choć szczupłą garść potomków dawnych frankistów? – nie mam danych, by na to pytanie odpowiedzieć.

Ale istota zgubnego dla Polski wpływu frankistów nie polegała na działalności ich odrębnego związku: polityka Franka nie została urzeczywistniona, a więc większej szkody nie przyniosła. Istota tego zgubnego wpływu polegała na czymś zupełnie innym: na tym, że frankiści, wtargnąwszy w szeregi inteligencji polskiej, stali się w niej materiałem podatnym do stworzenia masowego oparcia masonerii. Nawet, gdyby przypuścić, że nie jest słuszne posądzanie ich o potajemne trwanie w wierności Izraelowi (o kryptożydostwo), należy stwierdzić, że stanowili oni z natury rzeczy żywioł najsłabiej związany z narodem i jego ideałami, najbardziej kosmopolityczny i najbardziej skory do wszelkiej działalności wywrotowej i rozkładowej. Pisząc o frankistach w swej książce pt. Tragizm losów Polski, Jędrzej Giertych tak odnosił się do tej sprawy: Wraz z chrztem frankistów znalazła się w szeregach inteligencji polskiej (wyrosłej bardzo szybko i nagle wskutek wielkiego przewrotu społecznego w Polsce na przełomie XVIII i XIX wieku, polegającego na przekształceniu się społeczeństwa polskiego ze społeczeństwa wiejskiego na społeczeństwo, mające swój ośrodek centralny w miastach, a wobec tego dającej łatwy wstęp żywiołom obcym) liczna rzesza Żydów, przez długi czas zupełnie nie zasymilowanych i tworzących grupę całkowicie odrębną – a mimo to mających wewnątrz społeczeństwa polskiego mocne stanowisko. Tak samo, jak dzisiaj zjawisko polityczne, noszące nazwę rządów sanacji, oglądane z pewnej perspektywy, może być określone jako rządy swoistej warstwy społecznej, stanowiącej produkt zmieszania żywiołu polskiego z żywiołem żydowskim, tak wiele objawów dziejowych w Polsce z końca XVIII oraz XIX wieku może być określone jako dzieło tego środowiska, w którym wielką rolę odgrywali nowochrzczeńcy z frankistami na czele. Kierownictwo polityczne Polski z końca XVIII i z XIX wieku pozostawało na ogół nieprzerwanie w rękach masonerii (mimo, że rdzeń społeczeństwa, a nawet jego kierownictwo moralne i kulturalne najczęściej nic z masonerią i z całą jej atmosferą duchową nie miały wspólnego), a że tak było, to jest to w niemałej mierze wynik wdarcia się w szeregi inteligencji polskiej wielkiej liczby Żydów, którzy dla poczynań wolnomularstwa stali się ośrodkiem krystalizacyjnym, oraz którzy dostarczyli mu wielkiej liczby ludzi na stanowiska kierownicze. We wszystkich zwrotnych momentach dziejów Polski – w epoce sejmu czteroletniego, insurekcji kościuszkowskiej, powstania listopadowego, w epoce rządów zaborczych – odegrali frankiści rolę, która w sposób niezwykle niebezpieczny na losach Polski zaciążyła.

* * *

Do powyższego artykułu warto jeszcze dorzucić kilka uwag Feliksa Konecznego na temat frankistów z jego pracy Cywilizacja żydowska:

Przez frankizm udany czy prawdziwy, dochodzili żydzi w Polsce do równouprawnienia obywatelskiego, czyli do tego, co później zwano w Europie „emancypacją”. Zaczęło się to w Polsce znacznie wcześniej niż we Francji, o całe pokolenie przed rewolucją francuską (jeszcze pęd rokiem 1764). Fakt to wielkiej wagi, a dotychczas ignorowany, że frankiści byli pierwszymi „emancypowanymi” w całej Europie. Czy frankizm przestał istnieć ? Dbał o utrzymanie sekty Frank, który kazał się chrzcić, ale zakazał się żenić z chrześcijankami. Sulima Przyborowski zapisuje, jako frankiści „do lat czterdziestych XIX wieku żyli większymi grupami , żenili się tylko między sobą i odprawiali jakieś tajemnicze obrządki”. W roku 1893 pisze tenże (bardzo poważny) autor, że „prawie do ostatnich czasów żenili się tylko między sobą.” Ja zaś; z własnej obserwacji dodam, że ani dziś (1942) nie brak rodzin chrzczonych od dawien, lecz rasowo czysto żydowskich i przestrzegających u swych dzieci dalszej czystości rasy. W jakim celu? Nie o rasę chodzi jednak, lecz o tradycję cywilizacyjną. Jeżeli w okresie Sejmu Czteroletniego Polska liczyła 24 000 wychrztów. a ci wmieszali się w społeczeństwo polskie, nie wyzbywając się cywilizacji żydowskiej, ileż w naszą umyslowość zbiorową weszło od tego czasu cech żydowskich? Ile odwrotu od personalizmu, od historyzmu, a ile natomiast prawniczości i gromadności. Ile lekceważenia katolicyzmu itd., itd.? Niektórzy autorowie zbierają przykłady, jak potomkowie neofitów wiedli Polskę przez cały wiek XIX do szkody. Nie brak rodzin, które dawno już. się wyzbyły resztek cywilizacji żydowskiej. Suum cuique. Lecz kto podejmie się statystyki, jaki rodzaj przeważa? Jest to kwestią, którą trzeba traktować indywidualnie. Muszę atoli zaprzeczyć mniemaniu, jakobyśmy nie posiadali marranów. Badacze zajęci bliżej tym przedmiotem, trzymają się mylnej metody, badając genealogię asymilowanych potomków dawnych wychrztów; należy badać pochodzenie ich żon. Wtedy dopiero zdołaliby odróżnić szczerych od nieszczerych, od utrzymujących nadal w swych rodach cywilizację żydowską, a zatem przejętych wciąż niechęcią ku cywilizacji łacińskiej, a tym samym ku polskości. Niestety posiadamy marranów. Potomkowie i sabatejów i talmudystów dawno się w tym złączyli. Nie wynika z tego, żeby wszyscy marranami byli! Znam rodziny, wywodzące się w linii męskiej od wychrztów, a które same o tym nie wiedzą, bo zatraciła się tradycja i które przejęte są na wskroś i katolicyzmem i cywilizacją łacińską; lecz znam również takie, które pielęgnują usilnie czystość krwi wychrzciańsklej. Dlaczego?

Za: http://w.kki.com.pl/piojar/polemiki/holocaust/frankist.html

46 komentarzy Frankiści i ich rola w NWO i depopulacji

 • TomKa

  Admin i ten Twój kesze- dałeś się chłopie zbałamucić tym chorym wyziewom skończonego oszusta. Totalne pierdoly!!!!!

 • sprawdzam

  Jeżeli na to pozwalamy, to nie ma dla nas ratunku.

  https://www.youtube.com/watch?v=p5aUDSuruWY

  Edukacja w Niemczech porażający obraz upadku Zachodu
  Kacper Gizbo
  Kacper Gizbo
  14 tys.
  20 179 wyświetleń
  Opublikowany 21 cze 2017

  Magdalena Czarnik o „nowoczesnej” edukacji, materiał z konferencji http://www.stop-seksualizacji.pl

 • przem

  WAŻNE
  Sprawa zaniku kości obojczyka. Synowi mojej znajomej ( dodam, że zaczął ćwiczyć jakieś 2 tyg przed kontuzją) pojawiło się jakby zerwanie potem guz. Nie przechodziło wizyta u doktora, prześwietlenie guz na kości obojczyka, pera prześwietleń i po 3 tyg na ost prześwietleniu brak kości obojczyka. http://www.medscape.com/viewarticle/772046 fotografia 3. Czy znacie jakie to ma podłoże według medycyny totalnej lub jak to leczyć? Cała choroba trwała ok 4 tygodnie.

 • P

  Interesujący, obszerny wywiad z dr Markiem Bachańskim na … Onecie.

  „Marihuana na legalu. Wywiad z dr Markiem Bachańskim”

  http://www.medonet.pl/zdrowie,marihuana-medyczna,artykul,1723315.html

 • Świętowit

  Odlotowe wydatki Polskiej Agencji Kosmicznej. Miażdżący raport NIK
  http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/polska-agencja-kosmiczna-kontrola-nik,170,0,2336426.html
  Dla przypomnienia polecam art. HAARP i medycyna i wiadomo na jakie cele wydawane są pieniądze polskiej agencji komicznej.
  http://www.psychiatria.pl/forum/haarp-i-medycyna/watek/28588/1.html

 • Ciekawyyy

  ((( Surowiec sprowadzany będzie z zagranicy)))
  – odczytuj jako 300 krotnie droższy od ewentualnej rodzimej uprawy przeznaczonej na taki surowiec a skuteczność preparatów konopi tego zagranicznego surowca najpewniej będzie 300 krotnie mniej skuteczna od takiej domowej samodzielnej uprawy.
  To ustawa fikcja, pożyteczna jedynie politykom ich demagogii, po wejściu jej w życie nie wiedzieć który już raz z rzędu utwierdzi ich jedynie w bezkarności swych zbrodniczych poczynań bo faktycznie chorzy potrzebujący leku i tak nie zaznają odpowiedniej/należytej poprawy stanu zdrowia a jedynie zostaną naciągnięci na następne bezowocne wydatki – podstępnie okradzeni.

  • Załóżmy że to jest Sejm Okupacyjny to jest rzeczą normalną, iż dba o korzyści finansowe producentów z zagranicy.
   Zatem jest to Sejm Okupacyjny !

 • P

  W Warszawie nie rządzi PIS a tutaj taki proamerykanizm.. Czyżby to z okazji wizyty Trumpka??

  „Fragment bulwarów wiślanych zlokalizowany między mostami Śląsko-Dąbrowskim i Świętokrzyskim będzie nosił nazwę bulwaru gen. George’a Smitha Pattona, amerykańskiego dowódcy z czasów II wojny światowej – zdecydowali w czwartek stołeczni radni.”

  „Zaznaczono, że uchwała jest realizacją wniosku grupy 9 radnych w związku z wystąpieniem Fundacji Ronalda Reagana w Polsce do Rady Warszawy o takie uhonorowanie gen. Pattona.”

  „”Był najwybitniejszym amerykańskim dowódcą II wojny światowej, wieczny wojownik, błyskotliwy strateg, bezwzględnie szczery, często obcesowy” – napisał Dorosiewicz. Jak zauważył, Patton był „zaciekłym wrogiem komunizmu i imperialnych ambicji Rosji”.”

  BYŁ ZACIEKŁYM WROGIEM KOMUNIZMU I IMPERIALNYCH AMBICJI ROSJI. Tego człowieka nie znam wcale, ale ta …antyrosyjskość. Ponad podziałami (politycznymi). I wszystko jasne.
  http://tvnwarszawa.tvn24.pl/informacje,news,amerykanski-general-patronem-bulwaru,235068.html

  • Wrogami Polski i Polaków byli i są judeo-sataniści czy to z Rosji czy to z USA. Jeżeli tak zaciekle zwalczali judeo-satanizm w Rosji to dlaczego wysyłali im samoloty wojskowe gdy tymczasem SS Galizien dobijało Polaków w Warszawie. Oficjalnie nie można było ponoć lądować po stronie Rosji ale samoloty można było dostarczać na preferencyjnych warunkach. Weźmy np. taki model jak samolot Curtiss P-40 240 samolotów przekazano ZSRR lub Curtiss Mk IV i wiele innych narzędzi zbrodni ludobójstwa Polaków Słowian.

 • gość

  Ale akcja! Marihuana będzie w Polsce legalna!

  Nie od dziś, ludzie chorzy na choroby sprawiające ból np. stwardnienie rozsiane, walczyli o możliwość używania marihuany, jako preparatu uśmierzającego ból i spowalniającego skutki choroby. No i się doczekali.

  W czwartek 22 czerwca wszystkie kluby w Sejmie zdecydowały się na zalegalizowanie medycznej marihuany. Przeciw były dwie osoby – Beata Kempa oraz Zbigniew Ziobro. Jedna osoba wstrzymała się od głosu.

  Ustawa ma umożliwić chorym dostęp do preparatów z konopi, które będą wytwarzane w aptekach na podstawie recepty od lekarza. Uprawa roślin jest nadal niedozwolona.Surowiec sprowadzany będzie z zagranicy.

  Projekt przygotowany przez klub Kukiz’15 przewidywał początkowo, że sam pacjent, po uzyskaniu zezwolenia będzie mógł uprawiać konopie i sporządzać przetwory na potrzeby terapii. Pozwolenie na to wydawałby wojewódzki inspektorat farmaceutyczny. Ilość zbiorów – według wstępnej wersji projektu – miałaby wystarczyć maksymalnie na trzymiesięczną kurację. W czasie posiedzenia podkomisji nadzwyczajnej wprowadzono wiele zmian do projektu.

  http://malydziennik.pl/ale-akcja-marihuana-bedzie-w-polsce-legalna,5898.html

  • Admin

   No to zrobimy gans z maryśki. Ponoć działa 100 x lepiej niż sama maryśka!

  • Ciekawyyy

   Istnieje cała gama hurtowni nasionek konopi (pierwsza lepsza z brzegu https://www.taniesianie.pl/ ) kupić, zasadzić, nie chwalić się wrednym sąsiadom i pierdolić żydorządy z ich kuriozalnymi ustawami skierowanymi przeciw nam.
   PS
   Nasionka póki co można jeszcze legalnie nabyć.

   • greg2014

    jakie to jest posrane.
    Można kupić nasiona, a nie można sadzić i zbierać!
    To kiego ch..ja sprzedają ”legalnie” ? 😀

    • Admin

     Zamocz nasiona na 10 minut w wodzie z gansu CO2 i DNA się zregeneruje. Takie rośliny znów będą mieć nasiona naturalne.

  • was

   Czyżby już mieli do sprzedaży tylko(!) NASIONA gmo?

 • gość

  Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE: Odszkodowanie za powikłania poszczepienne nawet bez dowodów naukowych

  Jeżeli nie ma naukowych dowodów na to, że chorobę wywołała wadliwa szczepionka, o odpowiedzialności producenta szczepionki mogą przesądzić inne poważne, precyzyjne i spójne przesłanki – uznał Trybunał Sprawiedliwości UE.

  Wada szczepionki i związek przyczynowy między tą wadą a chorobą mogą zostać udowodnione w oparciu o zbiór poważnych, precyzyjnych i spójnych przesłanek. Do przeprowadzenia takiego dowodu wystarczające są: krótki czas między podaniem szczepionki a wystąpieniem choroby, brak zachorowań na tę chorobę w rodzinie, a także znaczna liczba odnotowanych przypadków wystąpienia tej choroby w następstwie przyjęcia szczepionki – uznał Trybunał w Luksemburgu.

  http://prawy.pl/52987-wyrok-trybunalu-sprawiedliwosci-ue-odszkodowanie-za-powiklania-poszczepienne-nawet-bez-dowodow-naukowych/

  • Wojox

   Bardzo ważna informacja. Na podstawie jednego orzeczenia wszystkie kolejne mają ten sam wynik…

 • Nie ma dobrych lub złych żydów co admin usiłuje wmówić wielu Polakom tak jak nie ma żydów, którzy byliby Polakami albo nie ma Polaków którzy byliby żydami. Odrębność tożsamościowa jest taka wielka jak różnica między piekłem, a niebem.
  Dzieci szatana ujawnił sam Jezus Ew. Św. Jana 8:44 wiec dziećmi Boga Roda są li tylko Polacy Słowianie.
  To takie proste po badaniach genetycznych z 2009 roku więc czy admin wierzy w dobre dzieci szatana ?

  • Admin

   Polecam wykłady Keshe, Rafzen, trochę ci rozjaśni czym naprawdę jesteśmy. A jako drugą rzecz – „Wędrówkę Dusz” Newtona, w której są dowody na to, że już nieraz byłeś żydem, murzynem, Chińczykiem czy też Arabem. Dusze się uczą. Jak to zrozumiemy, to niepotrzebne będzie odwoływanie się do tego kto jest lepszy.

   • Miałem być w Skaryszewie jednak z powodu promowania haseł NWO czyli jedna Planeta, jeden Naród i jedna Rasa to nie dla mnie.
    Lubię innych ludzi innych ras, inne narody i inne planety jednak jestem Słowianinem i mam Słowiańskie obowiązki.
    Polecam od 26 do 32 sek. – https://youtu.be/9e5zFazBAmM

    • Admin

     Rafzen, czy naprawdę takie jest hasło NWO? Podaj źródło, bo pierdolisz jak ciul.

    • Prawda zawsze powoduje obelgi i oszczerstwa.

    • Admin

     Tylko że to nie jest prawda co piszesz. To jest kłamstwo. A co kłamstwo powoduje?
     Hasło Fundacji Keshe jest przeciwieństwem tego co proponuje NWO.

    • Jeden człowiek, jeden cel, jedna misja
     Jedno serce, jedna dusza, tylko jedno rozwiązanie
     Jeden błysk światła, tak, jeden bóg, jedna wizja

     Jedno ciało, jedna kość, jedna prawdziwa religia
     Jeden glos, jedna nadzieja, jedna prawdziwa decyzja
     Łu-łu-łu-łu podaruj mi jedni wizję

     Nie ma zła, nie ma dobra
     Chcę ci powiedzieć, że nie ma czarni ani bieli
     Nie ma krwi, nie ma plamy
     Wszystko czego potrzebujemy, to jedna światowa wizja

     Jedno ciało, jedna kość, jedna prawdziwa religia
     Jedna rasa, jedna nadzieja, jedna prawdziwa decyzja,
     Łu-łu-łu-łu, o tak, o tak, o tak

     Gdy byłem młody, miałem sen
     Sen słodkiej iluzji
     Błysk nadziei i jedności
     I wizje jednej słodkiej unii
     Ale dmucha zimny wicher
     I pada czarny deszcz
     I w moje serce to pokazuje
     Patrz, co zrobili z moim snem

     Więc podajcie mi swe ręce
     Podajcie mi swoje serca, jestem gotowy
     Jest tylko jeden kierunek
     Jeden świat, jeden naród
     Tak i jedna wizja

     Nie ma nienawiści, nie ma walki
     Tylko podniecenie
     Przez cala noc
     To świętowanie łu-łu-łu-łu, tak

     Jedno ciało, jedna kość, jedna prawdziwa religia
     Jeden głos, jedna nadzieja, jedna prawdziwa decyzja

     Daj mi jedni noc
     Daj mi jedną nadzieję
     Po prostu daj mi
     Jeden człowiek, jeden człowiek, jeden bar
     Jedna noc, jeden dzień, hej, hej,
     Po prostu daj mi, daj mi, daj mi jedną wizję.

     One Vision – Jedna Wizja
     Queen — brytyjski zespół rockowy utworzony w 1970 roku w Londynie. Jego frontmanem był pedał Freddie Mercury.

    • Admin

     Kompletnie nie wiesz o czym mówi Keshe.
     Człowiek wygląda tak jak zezwala na to lokalny magnetyzm i grawitacja. Dlatego rasy się różnią – Ziemia nie jest jednolita, DNA jest tylko odbiornikiem. Cały świat fizyczny jest kształtowany przez największą siłę we Wszechświecie – emocje. Nimi możemy zmieniać nawet ciało. Zapomnieliśmy tego na skutek ingerencji dusz obcych, których ciało wygląda tak samo jak ludzi, ale są inni. Icke nazywa ich reptylianami. Keshe odsłonił wielką tajemnicę, którą zna góra masonerii, którą udało im się przez stulecia ukryć.
     Jesteśmy jedną rasą i jednym narodem, to jest jasne – jeśli pozbędziemy się tych obcych dusz. Z technologią Keshe nie ma granic. Ptaki nie znają granic. Nie będzie też pieniądza, nie będzie żadnej religii. Religia to dzieło człowieka, służy zniewoleniu innych ludzi. Keshe na start odrzuca armię – nie będzie wojen, gdyż nie będzie nikogo kto by ich chciał.
     NWO zakłada jedną armię, jedną religię i jedną walutę. Jakie jest więc podobieństwo? Żadne.

    • Jeżeli sprawa dotyczy jednej rasy to jest ona nazywana powszechnie rasa mieszana albo skundlona. Między mieszańcem – wielorasowcem, a kundlem istnieje wyraźne rozgraniczenie. Mieszaniec jest wynikiem skrzyżowania dwóch odrębnych ras. Kundel natomiast jest potomkiem nieokreślonego pochodzenia, kundli lub mieszańców.
     Dlatego matriarchat jest doktryną NWO aby skutecznie realizować program jednej rasy.

     źródło – https://rafzen.wordpress.com/2015/06/15/matriarchat-czyli-stepowe-dewiactwo/

    • michał

     oczywiście, że keshe chce NWO nie stety jest zbyt dużym leszczem żeby co kolwiek zmienić. A Marek jak jesteś taki świadomy i inteligentny to pokaż nam jak zmieniasz swój wygląd poprzez emocje.

    • Admin

     cwaniaczek się znalazł… Żeby to robić poziom duszy musi być bardzo wysoki, praca z plazmą ma właśnie do tego nas przygotować. Niewielu z nas potrafi zmieniać wygląd fizyczny, ale w pewny stopniu jest to bardzo powszechne. Np. zmiana koloru oczu. Niektórzy ludzie zależnie od emocji potrafią zmienić kolor tęczówki.

    • Admin
     cyt. „Jesteśmy jedną rasą i jednym narodem, to jest jasne – jeśli pozbędziemy się tych obcych dusz.”

     I dlatego jest wielopokoleniowe ludobójstwo Polaków Słowian, a strzał w tył głowy z zaskoczenia to uśmiercenie Duszy !

    • Majestic

     Keshe ma na myśli wspólnotę tak aby rasa odnosiła się do wszystkich ras , aby nie było podziałów ,. rasa jako ludzkość niema innej drogi .

   • rav148

    A gdzie jest to cudowne lekarstwo na raka od keshe. Powiedzialem o tym lekarzom tak jak to było tutaj zalecane i co? I jajo jak zawsze z tą kaszaną, tylko mielenie tych samych pierdół a gdzie są te wielkie trzesienia ziemi?
    Blog powinien zmienić nazwę na monitor obiecanek keshe, bo autor ma już zaawansowana obsesje na punkcie tego kogoś

 • Janisław

  http://cyprianpolakwiara.blogspot.se/2017/02/oredzie-jezusa-chrystusa-26-x-2016-cz-2.html

  Jeśli nie chcecie aby Rosja rzuciła bombę atomową na Warszawę tylko ja mogę temu zapobiec. Chrystus Król czczony w waszym narodzie i uznany za króla.
  Nie zabraniam żadnemu narodowi zbroić się w sposób godny, aby się bronić, ale broń termobaryczna, mój synu, nie pomoże Polsce, jeśli ja nie będę ochraniał Polski. Moja Matka roztacza płaszcz nad Polską, ale musicie mnie czynić Królem i Panem w życiu narodu.
  Interesy, sprytne posunięcia: to wam nie pomoże, na pewno nie wystarczy.
  Jesteście krajem, którego nienawidzi szatan. Z szatanem nie można walczyć ludzką bronią. Pokonać go może tylko Bóg.
  Trzeba prosić i błagać o pokonanie szatana we własnych sercach i w życiu narodu.

  Bardzo dobrze się stało, że u stóp tronu mojej Matki w waszej ojczyźnie odbyła się narodowa pokuta. Równie ważny był odprawiony z mocą i moim błogosławieństwem egzorcyzm nad Polską.
  Dobrze gdyby to stało się wcześniej, choćby po tym jak objawiały się manifestacje zła przeciw krzyżowi po katastrofie smoleńskiej. Wiem synu, że nie lubisz tego słowa, bo uważałeś, że nie było żadnej katastrofy, że to szatańska mistyfikacja, jednakże pisz „katastrofa smoleńska” lub podobnie, a kiedy zechcę użyć innego określenia podam je.
  Podobnie jak Ty gdy spotkałeś się z przekazami: Słowami proroków o katastrofie smoleńskiej, odrzuciłeś je mając tutaj inne przemyślenia na skutek swego dużego, a nawet wielkiego wkładu pracy, tak samo inni odrzucić by mogli ten przekaz gdyby dowiedzieli się tego co już Ci przekazałem. A zrobiłem to, bo zajmowałeś się i zajmujesz tym tematem i wiele dla niego poświęciłeś.
  Jednak czy analizując, dociekając modliłeś się o oświecenie do mego ducha, na kolanach, z różańcem w ręku?
  Sam wiesz. Owszem byłeś blisko mnie, owszem nie zapominałeś o mnie, jak i inni, w swej pracy. To dobrze, ale to było za mało. Zwłaszcza w czasach rozpasania się zła nad Polską.

  • Admin

   Nie siej paniki, to są bardzo niskie wibracje i tylko sprzyjają szatanowi.
   Nie będzie żadnej bomby atomowej na Warszawę, wibracje całej Ziemi są coraz wyższe, tyko ci którzy nie są na nie gotowi będą je źle odczuwać. Zajmij się technologią Keshe i ci przejdzie.

  • Ciekawyyy

   Jeśli Chrystus nie będzie czczonym w Polsce Królem to Ruscy spuszczą bombę atomową na Warszawę i choć ten Król nie zabrania obronnie zbroić się narodom to nawet broń termobaryczna nie pomoże no chyba że naród będzie go czcić pierwej ustanawiając Królem.
   Ten Chrystus Król Polski to aby ten sam z opowiastek biblijnych co to zalecał nadstawiać drugi policzek ?

   Skąd wy czerpiecie Janisławie te orędzia i najważniejsze kto produkuje te brednie ?
   Mógłby trochę zadbać o spójność i logikę szczegółów tych
   przekazów bo nawet naiwni w końcu się połapią.

 • Maks

  Czy Kaczyński jest przechrztą? Ktokolwiek wie niech powie. W sieci można zmnaleźć że to rodzina Kalkstein z której się wywodzi.Z Odessy i dlatego mamy tylu Ukrów w Rzeczypospolitej. Czy to Żydokomuna?

 • PanSmetek

  Idealna bron ;zyda na SLOWIAN.Milosc dobrodz I pokora.Milujcie swoich nie przyjaciol czyli (zydow=przybyszow z bliskiego wschodu).Swoich mozecie kroic solic na miliony sposobow.Ot imamy demokracje =Talmudyczna.Kiedy my ta NASZA POLSKIE ODZYSKAMY .?MY JAKO POLACY.